Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1839. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec, stran 5852.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. maja 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec (Uradni list RS, št. 10/19, 98/20, 56/21, 173/21)
1. člen
V Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec (Uradni list RS, št. 10/19, 98/20, 56/21, 173/21) se dopolni Cenik najema stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec (priloga 1), tako da se glasi:
»Priloga 1: Cenik najema stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec
NAMEN UPORABE 
Minimalna letna najemnina v €/m2
Funkcionalno zemljišče k stanovanjskem objektu (dvorišče, dostopna pot, zelenica, garaže …) 
0,55
Funkcionalno zemljišče k poslovnem objektu (dvorišče, dostopna pot, zelenica, garaže …) 
1,09
Odprto skladišče 
1,09
Skladišče / pomožni objekt
2,18
Površine za oddih, rekreacijo in šport
0,094
Parkirišče (najem celotnega parkirišča)
2,10 €/m2
Parkirišče za avtodome (najem celotnega parkirišča)
2,62 €/m2
Parkirno mesto 
1. cona
20,75 €/mesec
2. cona
10,37 €/mesec
3. cona
5,19 €/mesec
Garaža 
1. cona
31,47 €/mesec
2. cona
20,98 €/mesec
3. cona
15,74 €/mesec
Prodajni objekt postavljen na občinsko zemljišče (kiosk, kontejner, svečomat, mlekomat, kavomat, jajcemat ipd.) 
1. cona
65,34
2. cona
52,29
3. cona
39,20
Stojnica, ki je v lasti Občine Žalec 
5,45 €/dan
*Sejemska hišica 200 x 200 cm 
10,88 €/dan
*Sejemska hišica 300 x 200 cm 
16,33 €/dan
Mobilna prodaja 
10,88 €/dan
Oglasni pano – enojni
10,49
Oglasni pano – dvojni
20,98
Oglasni pano – trojni
31,47
Zemljišče za postavitev reklamne table (po m2 reklamne površine)
23,05 €/m2
Zemljišče za postavitev informacijskega stebra oziroma označevalne table (totem, pilon ipd.) 
104,90 €/m2
Ulični (nadcestni) transparent
209,810
Elektro polnilna postaja za električne avtomobile
104,90
TK kabelska kanalizacija
0,26 €/m
Minimalna mesečna najemnina €/m2
april–september
oktober–marec
Letni vrtovi brez senčnikov v lasti Občine Žalec 
1. cona
3,80
1,09
2. cona
3,06
1,09
3. cona
2,30
1,09
Letni vrtovi s senčniki v lasti Občine Žalec 
1. cona
4,80
1,09
2. cona
4,04
1,09
3. cona
3,26
1,09
*Cena sejemske hišice je odvisna od ponudbe. Pri ponudnikih unikatnega, darilnega programa in izdelkov domače in umetnostne obrti se v času izven prireditvenega programa upošteva faktor 0,5.
Pri ponudnikih gostinskega programa se pri najemu hišice upošteva faktor 2,0. V kolikor bo sodelovalo več ponudnikov v eni hišici, se pri najemnini upošteva faktor 1,5 za posameznega ponudnika.
Cone so določene v 8. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 87/16).«
2. člen 
V Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec (Uradni list RS, št. 10/19, 98/20, 56/21, 173/21) se dopolni Cenik uporabnine poslovnih prostorov v lasti Občine Žalec (priloga 3), tako da se glasi:
»Priloga 3: Cenik uporabnine poslovnih prostorov v lasti Občine Žalec
PROSTOR
MINIMALNA UPORABNINA V EUR
Na uro (max. 3 ure)
Na dan
Velika sejna soba (Ulica Savinjske čete 4 in 5)
10,00
30,00
Mala sejna soba (Ulica Savinjske čete 4 in 5)
3,00
10,00
Pisarna (Ulica Savinjske čete 4 in 5)
2,00
6,00
Sejna soba – večja (Mestni trg 3)
20,00
60,00
Sejna soba – manjša (Mestni trg 3)
10,00
30,00
Avla (Mestni trg 3)
30,00
90,00
Dnevni center (Mestni trg 3)
20,00
60,00
Nočni klub (Mestni trg 3)
20,00
200,00
« 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019
Žalec, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost