Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1844. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 5855.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 25. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list št. 15/14 – UPB1, 76/15, 52/17, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21, 168/21, v nadaljevanju: Odlok) se v 22. člen doda novi, četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vlagatelju enkratna denarna socialna pomoč dodeli ne glede na višino njegovih dohodkov, če za pomoč zaprosi iz razloga materialne ogroženosti zaradi elementarne nesreče.«
2. člen 
V drugem odstavku 22.a člena Odloka se besedna zveza »pravico do denarne socialne pomoči« zamenja z besedno zvezo »pravico do izredne denarne socialne pomoči«.
3. člen 
25. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, izvede vsakoletno dobrodelno novoletno obdaritev socialno ogroženih:
– otrok in mladostnikov, ki živijo doma in za katere starši iz različnih razlogov ne zmorejo v zadostni meri zanje poskrbeti,
– otrok in mladostnikov, ki ne živijo doma in so nameščeni bodisi v vzgojne zavode, stanovanjske skupine, zavode za usposabljanje, v rejniške družine, bodisi so vključeni v rehabilitacijo ali živijo pri skrbnikih,
– otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami.«
4. člen 
V 26. členu Odloka se besedna zveza »socialno ogroženih otrok in mladostnikov« zamenja z besedno zvezo »iz prejšnjega člena«.
5. člen 
Prvi odstavek 29. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Nadstandardni program Varstveno delovnega centra Kranj za MOK izvaja, za upravičence organizira in zagotovi Varstveno delovni center Kranj. Sredstva za ta namen Varstveno delovni center Kranj pridobiva iz proračuna Mestne občine Kranj, z lastno zaposlitveno dejavnostjo in prodajo lastnih izdelkov, s prispevki posameznikov ter iz donacij.«
6. člen 
V 29. člen Odloka se doda novi, drugi odstavek, ki se glasi:
»MOK za izvajanje nadstandardnega programa Varstveno delovnemu centru Kranj prenese v upravljanje nepremičnino – zemljišče, ki v naravi predstavlja zelenico s športno gibalnim parkom, na severozahodni strani poslovnega objekta Varstveno delovnega centra Kranj, Kidričeva cesta 51, Kranj.«
7. člen 
V 35. členu Odloka se v drugi povedi črta besedna zveza »Enota Kranj« in vejica za navedeno besedno zvezo.
8. člen 
Odlok se v 38. členu spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Program Zavetišča za MOK izvaja Center za socialno delo Gorenjska.
MOK za izvajanje programa Zavetišča Centru za socialno delo Gorenjska zagotavlja prostore s prenosom nepremičnine, dela objekta na naslovu Sejmišče 4, Kranj, v upravljanje.«
9. člen 
Odlok se v 44. členu spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Program Razdelilnica za MOK izvaja Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj.
MOK za izvajanje programa Razdelilnice Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, zagotavlja prostore s prenosom nepremičnin, dela objekta na naslovu Sejmišče 4, Kranj, in objekta na naslovu Vodopivčeva ulica 8, Kranj, v upravljanje.«
10. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek 48. člena Odloka se črtajo.
11. člen 
Odlok se v 49. členu spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Program Škrlovec za MOK izvaja Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj.
MOK za izvajanje programa Škrlovec Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, zagotavlja prostore s prenosom nepremičnine, objekta na naslovu Škrlovec 2, Kranj, v upravljanje.«
12. člen 
Drugi odstavek 52. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dnevna oblika obravnave je namenjena individualni in skupinski obravnavi posameznikov, ki imajo težave z zasvojenostjo s prepovedanimi drogami.«
13. člen 
Črta se prvi odstavek 53. člena Odloka.
14. člen 
Odlok se v 55. členu spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Program Centra za MOK izvaja Center za socialno delo Gorenjska.
MOK za izvajanje programa Centra Centru za socialno delo Gorenjska zagotavlja prostore s prenosom nepremičnine, dela objekta na naslovu Sejmišče 4, Kranj, v upravljanje.«
15. člen 
Prvi odstavek 58. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Program Reintegracije traja šest mesecev, s tem da se bivanje lahko največ do petkrat podaljša za obdobje treh ali šest mesecev. O podaljšanju odloča strokovni tim Reintegracije na podlagi uporabnikovega sodelovanja, potreb in smiselnosti nadaljnje vključenosti.«
16. člen 
Drugi odstavek 58. člena Odloka se spremeni tako, da se v drugi povedi za besedo »vključijo« doda besedilo »tudi svojci.«
17. člen 
60. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Program Reintegracije za MOK izvaja Center za socialno delo Gorenjska.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-50/2022-2-40/30/04
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec

AAA Zlata odličnost