Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Ob-2453/22, Stran 1616
Na podlagi 28. člena Družbene pogodbe in sklepa 2/2022 seje skupščine Komunale Ribnica d.o.o. z dne 5. 5. 2022, Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (M/Ž) 
Kandidat mora poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali družboslovne smeri
2. pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na vodilnih delovnih mestih. Delovne izkušnje v stroki so izkušnje na komunalnem, gradbenem ali sorodnem področju.
3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je, v primeru obsodbe, minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora
4. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepovedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več
5. da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od pravnomočnosti obsodbe.
Kandidat mora prijavi predložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki jih je doslej opravljali,
– lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 3, 4 in 5,
– pooblastilo družbi Komunala Ribnica d.o.o., da, v primeru izbire, iz uradnih evidenc pridobi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 3, 4 in 5,
– program delovanja in razvoja Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v naslednjih 4 letih.
Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi skupščine Komunale Ribnica d.o.o.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabijo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Komunala Ribnica d.o.o.

AAA Zlata odličnost