Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

Ob-2432/22, Stran 1615
Na podlagi prvega odstavka 18., 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C, v nadaljevanju ZJA) ter Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19), Svet Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktorja 
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2.
Ker direktor Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije odloča v upravnih stvareh, mora biti, v skladu z 19. členom ZJA, državljan Republike Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in sklepom o ustanovitvi,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena sklepa o ustanovitvi,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. življenjepis na standardiziranem obrazcu Europass ter opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in poznavanje področja dela agencije,
3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije pridobitev podatkov iz 3. točke, iz uradne evidence,
5. potrdilo o znanju angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2,
6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Prijavi morajo biti priložena dokazila, s katerimi kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje.
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Višja raven znanja angleškega tujega jezika se dokazuje:
– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angleškega jezika na višji ravni ali
– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angleškega jezika v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2.
Kandidat v prijavi predloži pisno vizijo prednostnih nalog in razvoja agencije v mandatnem obdobju petih let, vključno z načini upravljanja z viri v agenciji, za katere vodenje kandidira. Vizija mora biti pripravljena v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški svet dne 15. 2. 2021, z veljavo od 1. 5. 2021 (dostopni na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/uradniski-svet/).
Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Sestavljena mora biti iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organa in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog sveta javne agencije na podlagi izvedenega javnega natečaja v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Rok za oddajo prijave je 30 dni od dneva objave natečaja v Uradnem listu RS. Prijave, ki bodo oddane po poteku navedenega roka, se ne bodo obravnavale.
Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandidati pošljejo po pošti v zaprti ovojnici na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in pripisom: »Prijava – javni natečaj za direktorja SPIRIT«.
Nepravilno oddane, nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo v izbirni postopek. Prijav na natečaj po elektronski pošti se ne sprejema. Morebitne po elektronski pošti prispele prijave, ne bodo uvrščene v izbirni postopek in ne bodo obravnavane.
Vprašanja povezana z natečajem kandidati posredujejo po e-pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si.
Kandidati bodo o izidu natečaja pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.
Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost