Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1399. Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
1400. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Odloki

1401. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti
1402. Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
1403. Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

Sklepi

1404. Sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022
1405. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994
1406. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju, v Republiki Azerbajdžan

MINISTRSTVA

1349. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
1350. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2020

USTAVNO SODIŠČE

1351. Odločba o ugotovitvi, da je 221.j člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1352. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice
1353. Sklep o prenehanju veljavnosti Stališča 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov
1354. Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi
1355. Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
1356. Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke
1357. Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
1358. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2020
1359. Sprememba Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
1407. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
1408. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1360. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020
1361. Spremembe in popravki Sklepa o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1362. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 19. 5. 2020

OBČINE

Ajdovščina

1397. Razpis nadomestnih volitve v svet Krajevne skupnosti Predmeja

Dobrna

1363. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2019
1364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Dobrna
1365. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Gorenja vas-Poljane

1366. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019
1367. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1368. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

1369. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021
1370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020
1371. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
1372. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 1 A ppip
1373. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 45 Cs ppip in GR 320 ZD ppip

Koper

1398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Kranj

1374. Obvezna razlaga 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Krško

1375. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2019
1376. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033)
1377. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško
1378. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2020

Litija

1379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020

Ljubno

1380. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2019
1381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje

Piran

1382. Sklep o razpršeni gradnji
1383. Sklep o razpršeni gradnji

Puconci

1384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2019
1385. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Rečica ob Savinji

1386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje

Sevnica

1387. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
1388. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj in okoljskega poročila

Sveti Tomaž

1389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

1390. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019
1391. Odlok o pokopališkem redu v Občini Škocjan
1392. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan
1393. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020
1394. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Škocjan
1395. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Štore

1396. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2019

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti