Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Ob-2213/20, Stran 1256
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na podlagi 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 71/02, 5/07 in 20/11) in 28. člena Statuta IHPS, je svet zavoda sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja 
javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), pravne ali ekonomske ali ustrezne naravoslovne smeri, ki je povezana z osnovno dejavnostjo zavoda,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let pri vodenju organizacijskih enot,
– znanje angleškega ali nemškega ali francoskega jezika na osnovni ravni.
Kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto, naj k prijavi predložijo ustrezno kvalitetno izdelan program dela zavoda za obdobje štirih let in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki jih je opravljal.
Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma pisno potrdilo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– življenjepis kandidata z opisom dosedanjega dela, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede vodenja,
– dokazilo o znanju zahtevanega znanja tujega jezika na osnovni ravni,
– program dela zavoda za obdobje štirih let.
Direktorja imenuje svet Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na podlagi razpisa s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Direktor bo imenovan za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati v roku 8 dni od dneva objave razpisa priporočeno na naslov: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec; s pripisom na ovojnici – »Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tajnistvo@ihps.si.
Obravnavane bodo samo popolne in pravočasne vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo opravljen razgovor.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Osnovni podatki o Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, programi in poročila so dosegljivi na domači strani: www./ihps.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 03/712-16-00.
Opomba: v besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije