Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020, stran 3105.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 22/19 in 64/19) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1 
proračuna 
2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.549.531
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.682.296
70
DAVČNI  PRIHODKI
16.195.162
700
Davki na dohodek in dobiček
12.480.272
703
Davki na premoženje
3.446.830
704
Domači davki na blago in storitve
268.060
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI  PRIHODKI
3.487.134
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.794.120
711
Takse in pristojbine
11.000
712
Denarne kazni
270.600
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
294.966
714
Drugi nedavčni prihodki
1.116.448
72
KAPITALSKI  PRIHODKI
564.226
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
90.400
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
473.826
73
PREJETE  DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI  PRIHODKI
2.301.009
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
838.043
741
Prejeta sred. iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU
1.462.966
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV
2.000
783
Prejeta sredstva iz proračuna EU 
iz kohezijskega sklada
0
784
Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
2.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.597.171
40
TEKOČI ODHODKI
5.228.691
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.456.494
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
222.904
402
Izdatki za blago in storitve
3.284.393
403
Plačila domačih obresti
111.500
409
Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.407.355
410
Subvencije
285.400
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.809.050
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
701.801
413
Drugi tekoči domači transferi
1.611.104
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.549.918
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.549.918
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
411.207
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
217.300
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
193.907
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–5.047.640
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
3.122.841
50
ZADOLŽEVANJE
3.122.841
500
Domače zadolževanje
3.122.841
VIII. ODPLAČILA DOLGA
653.800
55
ODPLAČILA DOLGA
653.800
550
Odplačila domačega dolga
653.800
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–2.578.599
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.469.041
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
5.047.640
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019 
(9009 Splošni sklad za drugo)
2.578.599
2. člen 
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 3.122.841,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2018
Grosuplje, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar 
direktor občinske uprave