Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Ob-2189/20, Stran 1225
Na podlagi 10. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Poslovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/19) in Pogodbe št. 1540-20-000004, sklenjene med Uradom za narodnosti Republike Slovenije in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije o sofinanciranju delovanja Sveta romske skupnosti v letu 2020, objavlja Svet romske skupnosti Republike Slovenije
javni razpis 
za sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020 (JR-MPR-2020)
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16a, 9000 Murska Sobota.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave in predvajanja medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:
– uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih organizacij, države, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti);
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;
– vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– osveščanje večinskega in romskega prebivalstva o medsebojnem spoštovanju, razumevanju in sprejemanju;
– vključevanje pozitivnih primerov medsebojnega sobivanja v lokalnem okolju.
Sofinancirani bodo medijski programi, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki pripravljajo in predvajajo najmanj 60 minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve ali vzpostavitve medija.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji medijskih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so jih ustanovili pripadniki romske skupnosti,
– da so vpisani v razvid medijev,
– da pripravljajo in predvajajo najmanj 60 minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji:
– ki nimajo poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom.
Prijavitelj po tem javnem razpisu ne more biti izdajatelj medijskega programa, ki ga ne ustanovijo pripadniki romske skupnosti, kljub temu, da ustvarja radijske oddaje z romsko tematiko.
Vloge prijaviteljev, ki pogojev sodelovanja ne izpolnjujejo, bodo s sklepom zavržene.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja:
– kakovost prijavljenega medijskega programa, ki ga ustvarjajo pripadniki romske skupnosti (do 25 točk),
– tradicija radijskih oddaj z romsko tematiko (do 20 točk),
– radijska frekvenca (20 točk),
– količina premiernih predvajanj radijskih oddaj z romsko tematiko (do 15 točk),
– vsebinska zasnova radijske oddaje z romsko tematiko (do 20 točk).
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Vloge bo ocenila in točkovala strokovna komisija.
Če je posamezen član strokovne komisije pri določeni vlogi v konfliktu interesov, vloge ne sme ocenjevati in se izloči iz ocenjevanja.
Strokovna komisija bo na podlagi doseženih točk in razpoložljivosti sredstev izdala predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bo Svet romske skupnosti Republike Slovenije izdal sklep o deležu sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 62.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2020 morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
6. Predložitev vloge
Besedilo javnega razpisa se dne 12. 6. 2020 objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Sveta romske skupnosti RS, na povezavi www.svetromskeskupnosti.com.
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 30. 6. 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje do 30. 6. 2020. Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-MPR-2020«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Svet romske skupnosti Republike Slovenije prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju programa ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske skupnosti Republike Slovenije lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju programa, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev Svetu romske skupnosti Republike Slovenije.
Zoper sklep o (ne)izboru lahko prijavitelj v osmih dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo od 12. 6. 2020 dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: http://www.svetromskeskupnosti.com, zavihek »Razpisi«.
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, tel. 02/526-13-04, elektronski naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije