Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1390. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019, stran 3122.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), tretjega odstavka 13. člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju – ZIUJP (Uradni list RS, št. 36/20) ter 16. in 71. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. redni seji dne 2. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Škocjan za leto 2019 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija ZR 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
4.498.962
TEKOČI PRIHODKI 
2.840.885
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.546.697
700
Davki na dohodek in dobiček
2.259.973
703
Davki na premoženje
203.184
704
Domači davki na blago in storitve
82.181
706
Drugi davki
1.359
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
294.188
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
142.474
711
Takse in pristojbine
3.678
712
Globe in druge denarne kazni
16.794
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
509
714
Drugi nedavčni prihodki
130.734
72
KAPITALSKI PRIHODKI
381.757
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.170
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
375.587
73
PREJETE DONACIJE
200
730
Prejete donacije iz domačih virov
200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.276.120
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
264.593
741
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.011.527
II.
SKUPAJ ODHODKI 
4.370.494
40
TEKOČI ODHODKI 
913.124
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
324.571
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.847
402
Izdatki za blago in storitve
528.231
403 
Plačila domačih obresti
475
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.314.508
410
Subvencije
128.523
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
784.936
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
132.442
413
Drugi domači transferi
268.607
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.029.227
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.029.227
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
113.634
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
91.512
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.122
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
128.468
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalnih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
403.289
50
ZADOLŽEVANJE
403.289
500
Domače zadolževanje
403.289
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
23.706
55
ODPLAČILO DOLGA
23.706
550
Odplačilo domačega dolga
23.706
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII)–(II+V+VIII))
508.051
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
379.583
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–128.468
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
383.000
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Škocjan.
Št. 410-0012/2019
Škocjan, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler