Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2019, stran 3119.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 110. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 12. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2019 
1. člen 
S tem odlokom občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2019.
2. člen 
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2019 znašajo:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto 
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
6.708.620
Tekoči prihodki (70+71)
5.694.788
70
Davčni prihodki
4.644.584
700 Davki na dohodek in dobiček
4.063.379
703 Davki na premoženje
349.977
704 Domači davki na blago in storitve 
229.978
706 Drugi davki
1.250
71
Nedavčni prihodki
1.050.204
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
661.777
711 Takse in pristojbine
5.021
712 Denarne kazni
5.940
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.104
714 Drugi nedavčni prihodki
356.362
72
Kapitalski prihodki
76.072
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
236
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
75.836
73
Prejete donacije
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
Transferni prihodki
937.760
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
936.936
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
824
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.443.321
40
Tekoči odhodki
2.157.717
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
320.255
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.536
402 Izdatki za blago in storitve
1.665.753
403 Plačila domačih obresti
30.349
409 Rezerve
88.824
41
Tekoči transferi
2.754.846
410 Subvencije
143.285
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.560.086
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
264.309
413 Drugi tekoči domači transferi
787.166
42
Investicijski odhodki
816.779
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
816.779
43
Investicijski transferi
713.979
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
659.905
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
54.074
III.
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
265.299
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženje v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
200.000
50
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
317.776
55
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
317.776
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
147.523
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–117.776
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–265.299
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. TEKOČEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
140.203
3. člen 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2020
Puconci, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak