Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

VL 124677/2019 Os-2031/20, Stran 1273
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Splošne bolnišnice Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, Izola – Isola, ki jo zastopa zak. zast. mag. Radivoj Nardin, proti dolžniku Tadeju Grabner, Mestni trg 5, Žalec, ki ga zastopa zak. zast. Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec, zaradi izterjave 184,24 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tadeju Grabner, Mestni trg 5, Žalec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter, Šlandrov trg 20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2020