Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1391. Odlok o pokopališkem redu v Občini Škocjan, stran 3123.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. seji dne 2. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Škocjan 
1) SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) S tem odlokom se določa pokopališki red v Občini Škocjan, v katerem se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v Občini Škocjan izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba,
skladno s predpisi.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
(5) Uporaba javnih dobrin je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji, pri čemer se upošteva posebnosti pokopališča.
(6) Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skladno s predpisi, na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
(7) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(8) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih.
(9) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter v zvezi z izvajanjem 24-urne dežurne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
2) IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
3. člen 
(izvajalec gospodarskih javnih služb) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja pokopališč in obvezne gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini Škocjan je koncesionar. Koncesijo podeljuje občina (koncedent) na podlagi javnega razpisa.
(2) Način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Škocjan je urejen v posebnem odloku.
4. člen 
(pokopališča) 
Upravljanje pokopališč v Občini Škocjan na pokopališčih: Škocjan, Otok, Tomažja vas, Dolnja Stara vas, Velike Poljane, Gorenje Dole, Bučka, Dolenje Radulje, se izvaja kot lokalna gospodarska javna služba.
3) POGREBNA DEJAVNOST 
3.1) 24-urna dežurna služba
5. člen 
(24-urna dežurna služba) 
Pogrebna dejavnost 24-urne dežurne službe je obvezna občinska gospodarska javna služba in se zagotavlja v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi. Pogreba dejavnost 24-urne dežurne službe obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
3.2) Pogreb
6. člen 
(pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pogrebnega moštva opravi pogrebna služba ali druge osebe na željo naročnika pogreba.
(2) Storitve pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Pogrebno moštvo spremlja pokojnika ves čas pogrebne slovesnosti od mrliške vežice do grobnega prostora, v primeru cerkvene pogrebne slovesnosti pa tudi v cerkvi.
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov le-to odklanja.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na krajevno običajen način, oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
(5) Govorniki pri pogrebu so dožni upoštevati pieteto do pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.
(6) Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru cerkvene pogrebne slovesnosti je na čelu sprevoda državna zastava, nato pa križ, za njim pa prapori; v primeru civilne pogrebne slovesnosti pa je na čelu sprevoda državna zastava nato pa prapori;
– za prapori gredo nosilci pokojnikovih oblikovanj in priznanj, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste s pokojnikom oziroma žaro, najožji svojci, predstavniki lokalnih oziroma družbenih institucij in za njimi ostali udeleženci pogreba. V primeru cerkvene pogrebne slovesnosti gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikom v cerkev;
– razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno običajen način, če ni v bistvenem nasprotju z ostalimi določbami tega odloka.
(7) Uporaba zastave Republike Slovenije je dovoljenja tudi v primeru cerkvenih pogrebov, v kolikor je v cerkvi izobešena in postavljena na častno mesto. Pri tem je potrebno upoštevati določila tega odloka, krajevne običaje, pa tudi voljo pokojnika oziroma njegovih svojcev.
(8) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(9) Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
8. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo in naročilo pokopa, pripravo pokojnika, pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, skladno s standardi in normativi za osnovni pogreb.
9. člen 
(prijava in naročilo pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
10. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
11. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
12. člen 
(zasutje oziroma zaprtje grobnega prostora) 
Najpozneje pol ure po končani slovesnosti so grobarji dolžni zasuti oziroma zapreti grobni prostor.
13. člen 
(pokop) 
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
15. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini je v izjemnih primerih možen tudi pokop zunaj pokopališč, in sicer:
– raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa;
– pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti v grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Raztros pepela zunaj urejenega prostora na pokopališču je dovoljen s soglasjem pristojnega občinskega organa. Vlogi za raztros pepela je potrebno priložiti: mrliški list, potrdilo o upepelitvi, dovoljenje lastnika zemljišča, kjer se želi raztros opraviti ter navedbo lokacije za raztros (številko parcele).
(3) Pri raztrosu pepela zunaj urejenega prostora na pokopališču je obvezno prisotna uradna oseba upravljavca pokopališč v občini.
16. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokopi na pokopališčih v občini se lahko opravljajo vsak dan od 9. do 19. ure oziroma v takšnem času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura pokopa lahko odstopa od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena na podlagi soglasja upravljavca.
(3) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
17. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pokopa občina, se pokop opravi v skladu z voljo pokojnika ali na krajevno običajen način. Izvede se osnovni obseg pogreba, ki še zagotavlja pieteto do pokojnika in njegovih svojcev.
(2) V primeru, ko je naročnik pogreba Občina Škocjan in poravna stroške pokopa, ima le-ta pravico do povračila stroškov iz zapuščine umrlega.
18. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih iz 4. člena tega odloka, kjer so mrliške vežice, je uporaba la-teh obvezna za vsa naselja, ki gravitirajo na ta pokopališča.
(2) V krajih, kjer je mrliška vežica predpisana, ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.
(3) Uporaba mrliške vežice ni obvezna v primeru, da gre za pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti.
(4) O obratovanju posamezne mrliške vežice odloča upravljavec pokopališča.
19. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema:
– izkop ter zasutje grobne jame;
– odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.
(2) Pred izkopom jame je grobar dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike pred poškodbami, prstjo in drugimi dejavniki.
(3) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba, ki lahko do končne ureditve na grob postavi začasno obeležje.
4) POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
20. člen 
(upravljanje pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč je izbirna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija in obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč ter se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališča ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev.
(3) Storitve iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa ta pokopališki red.
(4) Upravljanje pokopališč občina uredi s koncesijsko pogodbo med občino in upravljavcem pokopališča – koncesionarjem.
21. člen 
(financiranje upravljavca pokopališča) 
Upravljanje pokopališč se lahko financira iz:
– grobnin;
– najemnin za uporabo pokopaliških objektov in naprav;
– plačil za storitve grobarjev;
– pogrebnih pristojbin;
– proračuna občine;
– drugih virov.
22. člen 
(dolžnosti upravljavca pokopališč) 
Upravljavec pokopališč je dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev upravljanja pokopališč;
– spremljati in predlagati izboljšave v investicijsko vzdrževanje pokopališč;
– upoštevati normative in standarde predpisane za upravljanje pokopališč;
– omogočiti nemoten nadzor nad upravljanjem pokopališč;
– pripravljati predloge cen storitev najema pokopaliških objektov in naprav, storitev grobarjev ter grobnin;
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom.
23. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red in čistočo na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi evidenco najemnikov grobov;
3. izdela in vodi načrt razdelitve pokopališča na pokopališke oddelke;
4. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
5. vodi evidenco o grobovih – kataster o pokopih;
6. organizira in nadzira dela na pokopališču;
7. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
8. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
9. zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu) – v kolikor je to možno;
10. zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;
11. zagotavlja čiščenja snega na poti od vežice do mesta pokopa;
12. zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke;
13. zagotavlja storitve grobarjev.
24. člen 
(prepovedi) 
(1) Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, prostorih za raztros pepela ter prostorih za anonimni pokop;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov in rastlin s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov na območju pokopališča;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
(2) Smeti in druge odpadke in odpadne sveče je treba odlagati v za to namenjene zabojnike, ki so nameščeni na pokopališčih.
(3) Gradbene odpadke nastale ob postavitvi, popravilu, vzdrževanju, obnovi ali odstranitvi grobne opreme ni dovoljeno odlagati v zabojnike na pokopališčih in jih mora izvajalec teh storitev takoj odpeljati z območja pokopališča.
(4) Na pokopališčih ni dovoljena uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča, vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja, vozil izvajalca pogrebnih storitev za potrebe izvajanja teh storitev ter dostavnih vozil izvajalca storitvenih dejavnosti (kamnosek, vrtnar ipd). Izvajalec storitvenih dejavnosti je uporabo vozila dolžan napovedati v priglasitvi oziroma vlogi za izdajo soglasja opredeljeni v 30. členu tega odloka.
(5) S pitno vodo na pokopališču je potrebno ravnati varčno in jo uporabljati izključno za zalivanje zelenja na grobu ter čiščenje in urejanje groba.
25. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi pisne najemne pogodbe v skladu s tem odlokom in zakonom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
(4) Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.
(5) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(6) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(7) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– odstop najemnika groba od najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(8) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku.
26. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja groba oziroma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
27. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občinski svet, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča.
(5) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. Najemnina se zaračuna praviloma do šestega meseca v letu za tekoče leto in so jo najemniki dolžni plačati skladno z izstavljenim računom.
(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(7) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(8) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
28. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in se določi s cenikom, ki ga potrdi občinski svet.
(2) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini osnovne grobnine.
29. člen 
(infrastruktura) 
(1) Za uporabo pokopališke infrastrukture plačuje najemnik groba strošek uporabe le-te.
(2) Uporaba pokopališke infrastrukture je sorazmerni delež letne amortizacije pokopališke infrastrukture in zavarovanja vseh pokopališč iz prvega odstavka 5. člena za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine.
30. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
31. člen 
(obeležja in rastlinje) 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba in okolice, kar pomeni, da ga morajo redno vzdrževati in morebitno rastje redno obrezovati in skrbeti za grmovnice. Skrbeti morajo za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta.
(2) Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s katastrom grobov.
(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
32. člen 
(opustitev groba) 
(1) Z opuščenimi grobovi razpolaga upravljavec pokopališča.
(2) V primeru prenehanja veljavnosti najemne pogodbe, je dolžan najemnik, najkasneje v roku 30 dni po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe, odstraniti vse nagrobno obeležje.
(3) Če kljub osebno vročenemu pisnemu opozorilu najemnik obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izvede tudi v naknadno določenem roku, upravljavec pokopališča to na njegove stroške stori ter grob odda drugemu najemniku.
(4) Upravljavec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov in jih shraniti.
(5) Upravljavec pokopališča izvaja nadzor nad odstranitvijo nagrobnega obeležja, pri čemer ga je najemnik groba dolžan o nameravani izvedbi del obvestiti 3 dni pred izvedbo.
33. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokop:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice;
– grobišča, kostnice in skupna grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za raztros pepela.
(2) Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
34. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina do 1,0 m in dolžina do 2,0 m;
– za enojni + grob je širina od 1,0 do 1,2 m in dolžina do 2,0 m
– za dvojni grob je širina od 1,2 m ali več in dolžina do 2,0 m;
– za žarni grob je širina 1,0 m in dolžina 1,0 m.
(2) Za otroški grob lahko določi upravljavec ustrezne manjše mere.
(3) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve. Na novih delih pokopališča ali novih pokopališčih je potrebno upoštevati načrt razdelitve pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(5) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
35. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let, kadar se ilovnata zemlja za zasip meša s peskom v razmerju vsaj 1:1 v korist peska. Kadar se za zasip uporablja ilovnata zemlja, se mirovalna doba ustrezno podaljša.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen, če je s sodno odločbo drugače določeno.
(3) Za pokop z žaro ni mirovalne dobe.
5) CENIK 
36. člen 
(cenik) 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih sprejme občinski svet. Do sprejema novih cen veljajo obstoječe cene.
(2) Upravljavec pokopališča pripravi v tekočem letu program vzdrževanja pokopališč za naslednje leto, ki vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje občini.
(3) Občina po prejemu letnih programov vzdrževanja za naslednje leto ali daljše obdobje, pripravi enotno ceno storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za vsa pokopališča, ki jo potrdi občinski svet.
6) NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
37. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcija in redarstvo.
38. člen 
(prekrški posameznikov, ki so fizične osebe) 
Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, ki:
– na pokopališču izvaja posege brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali brez priglasitve del – 30. člen odloka;
– odlaga odpadke izven za to določenega prostora – druga alineja 24. člena odloka;
– odlaga odpadke, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke – tretja alineja 24. člena odloka;
– onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte ali naprave, nagrobnike, grobove ali nasade – četrta alineja 24. člena odloka;
– vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki – peta alineja 24. člena odloka;
– odtuji predmete ali rastline s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov na območju pokopališča – šesta alineja 24. člena odloka;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravlja prevoze, kamnoseške, vrtnarske, kovino-strugarske storitve ali druga dela, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred – sedma alineja 24. člena odloka;
– namešča reklamna sporočila na območju pokopališča – osma alineja 24. člena odloka;
– uporablja prevozna sredstva v nasprotju z določilom četrtega odstavka 24. člena odloka;
– uporablja pitno vodo v nasprotju z določilom petega odstavka 24. člena odloka.
39. člen 
(prekrški samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost in pravnih oseb) 
(1) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in pravna oseba, ki:
– na pokopališču izvaja posege brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem, ali brez priglasitve del – 30. člen odloka;
– ob opravljanju storitev odlaga odpadke izven za to določenega prostora – druga alineja 24. člena odloka;
– ob opravljanju storitev onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte ali naprave, nagrobnike, grobove ali nasade – četrta alineja 24. člena odloka;
– ob opravljanju storitev odtuji predmete ali rastline s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov na območju pokopališča – šesta alineja 24. člena odloka;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravlja prevoze, kamnoseške, vrtnarske, kovino-strugarske storitve ali druga dela, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred – sedma alineja 24. člena odloka;
– namešča reklamna sporočila na območju pokopališča – osma alineja 24. člena odloka;
– gradbene odpadke, nastale ob postavitvi, popravilu, vzdrževanju, obnovi ali odstranitvi grobne opreme odloži v zabojnike na pokopališčih ali jih ne odpelje z območja pokopališča – tretji odstavek 24. člena odloka;
– uporablja prevozna sredstva v nasprotju z določilom četrtega odstavka 24. člena odloka;
– uporablja pitno vodo v nasprotju z določilom petega odstavka 24. člena odloka.
(2) Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
40. člen 
(prekrški upravljavca pokopališča) 
(1) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo – upravljavca pokopališča:
– če ne skrbi za vzdrževanje objektov in naprav ter infrastrukture pokopališča v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– če ne zagotavlja primernega reda in snage v mrliški vežici in na pokopališču,
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz tega odstavka tudi odgovorna oseba upravljavca pokopališča.
7) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
(1) Občina izvede postopek podelitve koncesije za pogrebne dejavnosti in upravljanja pokopališč v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
(2) Občinski svet sprejme na predlog upravljavca cenik iz 36. člena tega odloka v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe.
42. člen 
Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo po sklenitvi koncesijske pogodbe o upravljanju pokopališč. Dosedanji upravljavci pokopališč so v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe dolžni predati Občini Škocjan vso dokumentacijo, ki jo vodijo v zvezi z upravljanjem pokopališč in sklepanjem najemnih pogodb za grobove ter o finančnem poslovanju.
43. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 5/04, 29/05).
44. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2020-6
Škocjan, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler