Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1375. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2019, stran 3107.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP in 61/20 – ZDLGPE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 13. seji, dne 28. 5. 2020, sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Krško za leto 2019 
1. člen 
Občinski svet Občine Krško sprejme zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2019 se objavi na spletni strani Občine Krško, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2020-O802
Krško, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2019
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
ZR 2019/ 
Realizacija proračuna 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
40.895.897
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
37.298.141
70
DAVČNI PRIHODKI
20.321.335
700
Davki na dohodek in dobiček
16.475.193
703
Davki na premoženje
3.227.145
704
Domači davki na blago in storitve
618.997
71
NEDAVČNI PRIHODKI
16.976.806
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
6.834.641
711
Takse in pristojbine
34.213
712
Globe in druge denarne kazni
57.110
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
104.286
714
Drugi nedavčni prihodki
9.946.557
72
KAPITALSKI PRIHODKI
563.190
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
161.172
721
Prihodki od prodaje zalog
144
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
401.874
73
PREJETE DONACIJE
4.710
730
Prejete donacije iz domačih virov
4.710
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.017.614
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.381.469
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
636.146
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
12.243
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
12.243
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
36.781.472
40
TEKOČI ODHODKI
8.234.396
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.946.171
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
314.149
402
Izdatki za blago in storitve
5.533.621
403
Plačila domačih obresti
134.303
409
Rezerve
306.151
41
TEKOČI TRANSFERI
14.193.316
410
Subvencije 
753.134
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
8.214.271
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
1.105.866
413
Drugi tekoči domači transferi
4.120.046
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.798.054
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.798.054
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
555.706
431
Investicijski transferi P.O. in F.O., 
ki niso PU
187.187
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
368.519
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
4.114.425
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–21.112
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
14.870.429
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
578.067
50
ZADOLŽEVANJE
578.067
500
Domače zadolževanje
578.067
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.708.237
55
ODPLAČILA DOLGA
1.708.237
550
Odplačila domačega dolga
1.708.237
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
2.984.255
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.130.170
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–4.114.425
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.153.486