Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1363. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2019, stran 3095.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je občinski svet na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 27. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrna za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2019.
Konto
Opis
Realizacija proračuna 2019 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.518.628
 
TEKOČI PRIHODKI ( 70+71)
2.181.157
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.724.848
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.417.065
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
98.422
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
208.826
706
DRUGI DAVKI
535
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
456.309
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
387.109
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.635
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
3.054
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
12.476
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
52.035
72
KAPITALSKI PRIHODKI
26.424
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
26.424
73
PREJETE DONACIJE ( 730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
311.047
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
311.047
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.338.102
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
646.792
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
260.936
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
41.577
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
322.000
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
90
409
REZERVE
22.189
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
907.065
410
SUBVENCIJE
18.291
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
557.445
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
65.214
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
266.115
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
771.059
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
771.059
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
13.186
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
13.186
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II-)
180.526
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
53.536
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
53.536
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
179.568
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
179.568
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
54.494
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–126.032
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
–180.526
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna.
Št. 4103-0001/2020-17(5)
Dobrna, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl