Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1393. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020, stran 3139.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) ter Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. redni seji dne 2. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans I za leto 2020
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
4.146.911
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.228.910
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.877.784
700
Davki na dohodek in dobiček
2.579.022
703
Davki na premoženje
212.162
704
Domači davki na blago in storitve
85.600
706
Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
351.126
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
145.126
711
Takse in pristojbine
3.800
712
Globe in druge denarne kazni
18.600
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.600
714
Drugi nedavčni prihodki
182.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
172.160
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
172.160
73
PREJETE DONACIJE
200
730
Prejete donacije iz domačih virov
200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
745.641
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
165.845
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
579.796
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.814.395
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.171.444
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
385.230
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.797
402
Izdatki za blago in storitve
698.397
403
Plačila domačih obresti
2.020
409
Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.296.042
410
Subvencije
99.477
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
837.800
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
79.236
413
Drugi domači transferi
279.529
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.223.519
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.223.519
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
123.391
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
112.000
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
11.391
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.667.484
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
63.344
550
Odplačila domačega dolga
63.344
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.730.829
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–63.344
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
1.667.484
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.958.024
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) se v celoti črta 7. člen.
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja.
Na predlog predlagatelja lahko župan samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru iste proračunske postavke.
Na predlog predlagatelja lahko župan samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
Na predlog predlagatelja lahko župan prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 odstotkov podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 odstotkov glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.
Na predlog predlagatelja lahko župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 odstotkov sprejetega proračuna na plačnih kontih s kontov iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve«.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) se v celoti črta 9. člen.
5. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) se prvi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti. O spremembi vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
6. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 (Uradni list RS, št. 8/19) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 dolgoročno lahko zadolži do 0,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 0,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2020 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0,00 EUR.
7. člen 
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 ostanejo nespremenjeni.
8. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2020 sta sestavni del tega odloka.
9. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2020
Škocjan, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler