Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1377. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško, stran 3114.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) ter 15. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Krško (Uradni list RS, št. 30/95, 8/99, 124/08, 26/17 in 8/18) je Občinski svet Občine Krško, na 13. seji, dne 28. 5. 2020, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško (v nadaljevanju odloka: svet) kot organ za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Krško.
(2) S tem odlokom so določena delovna področja, naloge, pristojnosti sveta, njegova sestava in organ, ki za svet opravlja administrativno strokovna opravila.
2. člen 
(1) Svet je ustanovljen za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z naslednjimi gospodarskimi javnimi službami:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– oskrba z industrijsko in požarno vodo,
– upravljanje pokopališč,
– 24-urna dežurna služba,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– oskrba s plinom,
– nadzor hišnih plinskih napeljav,
– urejanje javnih parkirišč,
– vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih,
– javni potniški promet,
– plakatiranje in okraševanje,
– deratizacija in dezinfekcija,
– upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.
(2) Svet lahko na pobudo župana, Občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti ter na svojo pobudo obravnava tudi druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki so povezana z varstvom javnih dobrin.
3. člen 
Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:
– usklajuje in varuje interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– daje organom občine Krško pripombe, pobude in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem razvoja in izvajanjem gospodarskih javnih služb v razmerju do pristojnih organov občine Krško,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja gospodarskih javnih služb.
4. člen 
V zvezi z uporabo javnih dobrin in izvajanjem gospodarskih javnih služb svet daje pripombe, pobude in predloge organom občine. Organi občine morajo obravnavati pobude in predloge sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
5. člen 
(1) Svet je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima pet članov. Svet imenuje Občinski svet Občine Krško za mandatno obdobje 4 let (za čas trajanja mandata Občinskega sveta) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) V svet ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcu gospodarske javne službe, prav tako ne morejo biti člani sveta člani organov občine, člani delovnih teles občinskega sveta, direktor občinske uprave in delavci občinske uprave.
6. člen 
(1) Člani sveta na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo predsednika in podpredsednika sveta.
(2) Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
7. člen 
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejmejo člani sveta z večino glasov.
8. člen 
Pristojni organi občine so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga ali priporočila, oziroma v skladu s svojim poslovnikom.
9. člen 
(1) Strokovne in administrativne pogoje za delo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin zagotavlja občinska uprava.
(2) Materialni in finančni pogoji za delo sveta so zagotovljeni v proračunu Občine Krško.
10. člen 
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Krško.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Krško (Uradni list RS, št. 25/06).
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2020-O301
Krško, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko