Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Ob-2161/20, Stran 1258
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 20. 5. 2020 in 3. 6. 2020 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 1796/3, k.o. 2392 – Ajdovščina (ID 6651682) in parc. št. 1796/4, k.o. 2392 – Ajdovščina (ID 6651681), stavbno zemljišče skupne površine 281 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 11.150,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-1/2020-71, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Občina Ajdovščina:
a. Zemljišči sta po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeni kot stavbno zemljišče;
b. Zemljišči se nahajata na območju zakonite predkupne pravice Občine Ajdovščina;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07).
ii. Pri nepremičninah parc. št. 1796/3, in 1796/4, k.o. Ajdovščina, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje in vzdrževanja ceste s pločnikom in brežino na površini do 14,5 m2, ob južni meji parcele, vse za čas izgradnje in koriščenja/obratovanja teh ureditev, v korist Občine Ajdovščina;
iii. Pri nepremičnini parc. št. 1796/3, k.o. Ajdovščina, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje in vzdrževanja plinovoda v dolžini do 3,7 m z vplivnim območjem do 1,5 m na vsako stran od osi plinovoda, v skupni površini do 11 m, vzdolž severne meje parcele, v korist ADRIAPLIN d.o.o., Ljubljana;
iv. Na podlagi služnostne pogodbe z dne 6. 5. 2020 je na parc. št. 1796/3 ustanovljena služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne kanalizacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 73,50 m, širini do 3,2 m in površini do 235,20 m2, vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrževanja te infrastrukture; ter na parc. št. 1796/4 služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne kanalizacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 2,90 m, širini do 3,2 m in površini do 9,28 m2, vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrževanja te infrastrukture; vse za čas gradnje in obratovanja te komunalne infrastrukture, ki služi poslovni coni Mirce II in vse v korist Občine Ajdovščina; služnostna pravica še ni vknjižena v zemljiški knjigi.
2. parc. št. 871/4, k.o. 2683 – Grič (ID – 245958), nezazidano stavbno zemljišče površine 932 m2 in parc. št. 871/3, k.o. 2683 – Grič (ID – 4947663), deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma kmetijsko zemljišče, površine 1.633 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 423.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3515-167/2020-2-BB, ki ga je dne 17. 1. 2020 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18); Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje kmetijskih zemljišč (del parc. št. 871/3), območje stavbnih zemljišč (parc. št. 871/4 in del parc. št. 871/3);
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 465 Smodinovec (datum objave: 20. 11. 2019) – k.o. Grič, parc. št. 871/3-del, 871/4;
ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO:
a. Zemljišče parc. št. 871/4 se v celoti nahaja v ureditveni enoti z oznako DR-743, z namensko rabo IG (gospodarske cone);
b. Zemljišče parc. št. 871/3 se deloma nahaja v ureditveni enoti z oznako DR-743, z namensko rabo IG (gospodarske cone), deloma v ureditveni enoti z oznako RD-190, z namensko rabo PC (površine pomembnejših cest) in v manjšem delu znotraj ureditvene enote z oznako RD-312, z namensko rabo K2 (druga kmetijska zemljišča);
iii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI):
a. Preko dela parcele št. 871/4 potekajo linijski objekti infrastrukture zemeljskega plina (plinovod) in trasa elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena;
b. Preko dela parcele št. 871/3 potekajo linijski objekti elektro energetske infrastrukture (kablovod – podzemni kabelski vod in drugi objekti elektro energetske infrastrukture); služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
3. parc. št. 90/10, k.o. 640 – Pekel (ID 3118864), gozdno zemljišče površine 695 m2 in parc. št. 89/25, k.o. 640 – Pekel (ID 6284960), parc. št. 89/8, k.o. 640 – Pekel (ID 1407444), parc. št. 90/11, k.o. 640 – Pekel (ID 1271515), parc. št. 90/13, k.o. 640 – Pekel (ID 3832269), parc. št. 90/21, k.o. 640 – Pekel (ID 6284963), kmetijsko zemljišče skupne površine 8.144 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 13.450,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3515-85/2020-2, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 115/15 – UPB-2, 1/16, 33/17 – obv. razl.); Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 1/16);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje gozdnih zemljišč (parc. št. 90/10), območje najboljših kmetijskih zemljišč (parc. št. 90/11, 90/21, 90/13, 89/8, 89/25, k.o. Pekel); podrobnejša namenska raba: po PUP najboljša kmetijska zemljišča, območja gozdov;
c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas avtoceste (širina varovalnega pasu: 40 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – parc. št. 90/10, 90/11, 90/21, 90/13, 89/8; Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – parc. št. 90/10, 90/11, 90/21; Varovalni pas – podzemni kabelski vod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi voda) – parc. št. 90/21, 89/8, 89/25; Varovalni pas elektronske komunikacije (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda) – parc. št. 89/8, 89/25;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek akta.
4. parc. št. 1628/1, k.o. 660 – Studenci (ID 988039), stavbno zemljišče površine 1.090 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 73.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3515-86/2020-2, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba: po PUP območje določa kot površine za stanovanja (prostostoječa – posamična gradnja, eno in dvostanovanjske stavbe);
c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas elektronske komunikacije (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – polizolirani daljnovod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi voda);
d. Podatki o območju varovanja in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: varstveno območje – širše območje III; predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek akta;
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela parcele poteka elektro energetska infrastruktura – linijski objekt (polizolirani nadzemni vod – daljnovod) in trasa linijskega objekta elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena;
iii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno dogovorjena.
5. parc. št. 3525/2, k.o. 2391 – Vipavski križ (ID 4388622), stavbno zemljišče površine 167 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 5.160,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-1/20-70, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Občina Ajdovščina:
a. Zemljišče je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeno kot stavbno zemljišče;
b. Zemljišče se nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Ajdovščina;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07);
ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
6. parc. št. 1751/31, k.o. 1753 – Vižmarje (ID 5248243), do deleža 608513/701568, stavbno zemljišče površine 832 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 69.900,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3506-166/2020-2KF, ki ga je dne 20. 1. 2020 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Državni prostorski akti: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 70/07, 71/19, 10/11, 88/11); Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13, – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17, – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: vrsta varovanega območja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo; predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);
ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: Zemljišče se nahaja v ureditveni enoti z oznako ŠE-516, z namensko rabo PC (površine cest);
iii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko zahodnega dela parcele poteka trasa primarnega vodovoda, kanalizacije in distribucijsko omrežje električne energije; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena;
iv. Republika Slovenija, zanjo DARS d.d. in podjetje HIT PRELESS d.o.o., Žlebe 1, 1215 Medvode, sta dne 8. 1. 2019 sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti ureditve, obratovanja in vzdrževanja makadamskega parkirišča na severnem delu zemljišča v površini do 260 m2 ter služnost izvedbe zunanje ureditve z zatravitvijo na preostalem delu zemljišča, vse za čas desetih let od sklenitve pogodbe in vse v korist družbe HIT PRELESS d.o.o., in sicer pri njenem celotnem solastniškem deležu, tj. 608513/701568. Služnost ni vknjižena v zemljiški knjigi.
7. parc. št. 857/2, k.o. 1771 – Zadobrova (ID 1377136), parc. št. 869/1, k.o. 1771 – Zadobrova (ID 4756227), parc. št. 869/2, k.o. 1771 – Zadobrova (ID 2573867), stavbno zemljišče skupne površine 253 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 4.680,50 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3515-168/2020-2-MR, ki ga je dne 17. 1. 2020 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Državni prostorski akti: Državni prostorski akti: Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94, 42/95 in 25/19); Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13, – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17, – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč;
ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: zemljišča se nahajajo v ureditveni enoti z oznako JA-339, z namensko rabo PC (površine cest);
iii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela parcele št. 857/2 poteka: linijski objekt Elektro energetske infrastrukture (Drugi objekti elektro energetske infrastrukture), elektro kablovod (podzemni kabelski vod) in primarni vodovod; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko dela parcele št. 869/2 poteka kanalizacijski vod; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
8. parc. št. 2541/11, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 6859029), parc. št. 2550/12, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 6859031), parc. št. 2559/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 2873607), 2089/30, 1457 – k.o. Ždinja vas (ID 6804447) in parc. št. 914/7, k.o. 1455 – Bršljin (ID 3912941), parc. št. 920/29, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6114049), stavbno zemljišče v skupni površini 6.791 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 295.700,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3510-32/2020-2 (619) in 3510-32/2020-2 (619), ki ju je dne 17. 1. 2020 izdala Mestna občina Novo mesto:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski načrt: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. razl., 18/14, 46/14 – teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17 – obv. razl., 13/18, 13/18 – obv. razl., 15/18, 16/18) – vse parcele; Občinski podrobnejši prostorski načrt: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (Uradni list RS, št. 107/06, 9/11 – OPPN, 62/10, 28/12, 102/12 – DPN) – velja za parc. št. 2089/30, k.o. Ždinja vas; Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec-2 (Dolenjski uradni list št. 16/18, 18/18 – popravek) – velja za parc. št. 2541/11, 2550/12, k.o. Ždinja vas in parc. št. 914/7, 920/29, k.o. Bršljin; Državni lokacijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03) – velja za parc. št. 2559/2;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba: CD – območje centralnih dejavnosti;
c. Zemljišča parc. št. 2089/30, 2541/11, 2550/12, k.o. Ždinja vas in parc. št. 914/7, 920/29, k.o. Bršljin, se nahajajo na območju zakonite predkupne pravice Mestne občine Novo mesto;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 (Uradni list RS, št. 7/15);
ii. Pri nepremičninah parc. št. 2541/11, 2550/12, 2559/2, 2089/30, k.o. Ždinja vas in parc. št. 914/7, 920/29, k.o. Bršljin je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica uporabe, izgradnje, obratovanja in vzdrževanja naslednjih ureditev, pri služečih nepremičninah, z vsebino in v površinah, kot sledi: v skupni površini do 4.860 m2, kot je označena na skici, ki je Priloga k tej Pogodbi (v nadaljevanju Skica), pri čemer ima vsakokratni lastnik gospodujočega zemljišča izključno pravico uporabe območja, ki vključuje vse prej navedene površine (dostopne ceste, parkirišča, zelenice in drugo), pri čemer prej navedena stvarna služnost med drugim vključuje služnost poti in dostopa, ki vključuje (a ni omejena na) prosto, neovirano in neomejeno: hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi vozili, vključno (a neomejeno na) osebna vozila, tovorna in dostavna vozila, težka tovorna vozila, gradbeno mehanizacijo in druge stroje, motorna kolesa, kolesa, vozičke, skiroje, dvokolesnike, invalidske vozičke in druga prevozna sredstva, vse vključno za namene obratovanja, obiska, gradnje, vzdrževanja in adaptacij, in sicer na celotni prej navedeni površini, ter služnostno pravico vzdrževanja, rekonstrukcije, popravila in nadzora navedenih površin in komunalne infrastrukture in pri čemer je vsakokratni lastnik služečega zemljišča dolžan opustiti vsakršno uporabo navedenih površin, razen za morebitne potrebe izgradnje ali vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji te služnostne pogodbe; vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 2090/7, k.o. Ždinja vas;
iii. Pri nepremičnini parc. št. 2541/11, k.o. Ždinja vas je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba – dodatni opis: vknjiži se služnostna pravica uporabe, izgradnje, obratovanja in vzdrževanja naslednjih ureditev, pri služečih nepremičninah, z vsebino in v površinah kot sledi: v skupni površini do 247 m2, kot je označena na Skici;
iv. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko dela parc. št. 2541/11, k.o. Ždinja vas in parc. št. 920/29, k.o. Bršljin poteka linijski objekt elektronskih komunikacij (Kabelska kanalizacija), preko dela parc. št. 2089/30, k.o. Ždinja vas pa poteka infrastruktura zemeljskega plina – linijski objekt (plinovod); služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
9. parc. št. 1796/5, k.o. 2392 – Ajdovščina (ID 6993769) in parc. št. 1796/6, k.o. 2392 – Ajdovščina (ID 6993768), stavbno zemljišče skupne površine 180 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 6.950,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3502-1/2020-71, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Občina Ajdovščina:
a. Zemljišči sta po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeni kot stavbno zemljišče;
b. Zemljišči se nahajata na območju zakonite predkupne pravice Občine Ajdovščina;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07);
ii. Pri nepremičnini parc. št. 1796/6, k.o. Ajdovščina, v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja distribucijskega plinovoda v javno korist, v dolžini do 2,60 m, širini do 3,00 m in površini do 7,20 m2 ter služnost dostopa do le-tega za potrebe njegove gradnje, obratovanja in vzdrževanja, kot vse izhaja iz projektne dokumentacije DGD »Plinifikacija Občine Ajdovščina PC Mirce II«, št. PAPACM-B126/015, maj 2019, ki jo je izdelal projektant, družba IBE d.d. iz Ljubljane, in sicer za čas gradnje in obratovanja tega distribucijskega plinovoda, vse v korist ADRIAPLIN d.o.o., Ljubljana;
iii. Na podlagi služnostne pogodbe z dne 6. 5. 2020 je na parc. št. 1796/5, k.o. 2392 – Ajdovščina dodeljena služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne kanalizacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 44,35 m, širini do 3,2 m in površini do 141,92 m2, vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrževanja te infrastrukture; ter na parc. št. 1796/6, k.o. 2392 – Ajdovščina služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne kanalizacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 4,95 m, širini do 3,2 m in površini do 15,84 m2, vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrževanja te infrastrukture; vse za čas gradnje in obratovanja te komunalne infrastrukture, ki služi poslovni coni Mirce II in vse v korist Občine Ajdovščina; služnostna pravica še ni vknjižena v zemljiški knjigi.
10. parc. št. 2912/1, k.o. 2560 – Hrpelje (ID 3561380), stavbno zemljišče površine 1.958 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 235.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35011-2522019-2, ki ga je dne 26. 11. 2019 izdala Občina Hrpelje - Kozina:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18); Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98 – 2119, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: del zemljišča se nahaja v območju PC – površine cest (oznaka EUP: HK-95), del zemljišča pa znotraj območja CD – druga območja centralnih dejavnosti (oznaka EUP: HK-7 CDo – območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj);
c. Zemljišče parc. št. 2912/1 nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Hrpelje - Kozina (Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina; Uradni list RS, št. 17/10);
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih:
– Vrsta varovanega območja: varstveno območje (državni nivo): 3. varstveni režim; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 72/12), Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 69/13);
– Vrsta varovanega območja: ekološko pomembno območje (EPO): Kras (ID: 51100); Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13);
e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avtoceste (AC); varovalni pas glavne ceste I. reda (G1); varovalni pas telekomunikacij: kabelska kanalizacija;
f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/18);
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI):
a. Preko dela parcele poteka trasa – linijski objekt elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
11. parc. št. 2119/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 4185593), parc. št. 2119/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 2841217), stavbno zemljišče skupne površine 233 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 9.720,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 350110-1827/2019-2, ki ga je dne 10. 9. 2019 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.) – velja za parc. št. 2119/2; Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14) – velja za parc. št. 2119/1; Oznaka prostorske enote: Po-9s po prostorskih sestavinah planskih aktov; Po 9 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba: po PUP površine za stanovanja (prostostoječa – posamična gradnja, eno in dvostanovanjske stavbe) – za parc. št. 2119/2; po DLN površine za promet – za parc. št. 2119/1;
c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas distribucijski plinovod pod 1 bar (širina varovalnega pasu: 5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi električnega voda); Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek akta;
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko dela območja parcel poteka elektro energetska infrastruktura (Kablovod – podzemni kabelski vod ter drugi objekti elektro energetske infrastrukture) ter linijski in točkovni objekti elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
12. parc. št. 2141/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 292608), parc. št. 2134, k.o. 681 – Pobrežje (ID 1827163), parc. št. 2142/5, k.o. 681 – Pobrežje (ID 657911), parc. št. 2142/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 828332), parc. št. 2141/5, k.o. 681 – Pobrežje (ID 3345088), parc. št. 2133/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 3681463), parc. št. 2133/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5024259), stavbno zemljišče skupne površine 1.420 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 117.920‬,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-1693/2019-2, ki ga je dne 21. 8. 2019 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14); Oznaka prostorske enote: Po-9s po prostorskih sestavinah planskih aktov; Po 9 po PUP.
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba: po PUP: površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti; po DLN: trata, pločnik 1;
c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas kanalizacije (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda) – za parc. št. 2134; Varovalni pas distribucijski plinovod pod 1 bar (širina varovalnega pasu: 5 m merjeno od osi voda) – velja za parc. št. 2141/3, 2142/5; Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – vse parcele; Varovalni pas telekomunikacijskega voda (širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 2133/2, 2134, 2141/3, 2142/5;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek akta;
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko dela območja parcel poteka elektro energetska infrastruktura (Kablovod – podzemni kabelski vod ter drugi objekti elektro energetske infrastrukture) ter linijski in točkovni objekti elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
13. parc. št. 727/2, k.o. 550 – Zamarkova (ID 4511457), parc. št. 727/3, k.o. 550 – Zamarkova (ID 3672445), parc. št. 727/10, k.o. 550 – Zamarkova (ID 3504385), parc. št. 727/12, k.o. 550 – Zamarkova (ID 4343770), kmetijsko zemljišče, skupne površine 4.391 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 11.592,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3501-81/2020-2, ki ga je dne 9. 3. 2020 izdala Občina Lenart:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Lenart, 8/13, Obvezna razlaga – MUV, št. 7/19); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih o Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01, 74/04; MUV, št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje kmetijskih zemljišč; podrobna namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Lenart (MUV, št. 23/07 in 8/11);
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela parc. št. 727/10, 727/12 poteka vodovodni linijski objekti (vodooskrbna cev);
iii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
14. parc. št. 1529/5, k.o. 2392 – Ajdovščina (ID 2034822), stavbno zemljišče površine 3.409 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 138.360,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35021-1/20-597, ki ga je dne 6. 5. 2020 izdala Občina Ajdovščina:
a. Zemljišče je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeno kot stavbno zemljišče;
b. Zemljišče se nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Ajdovščina;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07);
ii. Pri nepremičnini parc. št. 1529/5, k.o. Ajdovščina je v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje in vzdrževanja plinovoda v dolžini do 61,3 m z vplivnim območjem do 1,5 m na vsako stran od osi plinovoda, v skupni površini do 187,4 m, vzdolž severne meje parcele, v korist ADRIAPLIN d.o.o., Ljubljana.
15. parc. št. 26/3, k.o. 1733 – Bizovik (ID – 213330), parc. št. 26/4, k.o. 1733 – Bizovik (ID – 547262), stavbno zemljišče, skupne površine 278 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 22.017,6‬0 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3515-893/2020-2-BB, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Državni prostorski akti: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13, – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17, – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč;
ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: zemljišča se nahajajo v ureditveni enoti z oznako GO-310, z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja).
16. parc. št. 1267/4, k.o. 1455 – Bršljin (ID 4247432), parc. št. 1267/6, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6115548), parc. št. 1268/4, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6115549), deloma stavbno zemljišče, deloma gozdno zemljišče, skupne površine 396 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 4.572,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3510-276/2020-2 (619), ki ga je dne 11. 3. 2020 izdala Mestna občina Novo mesto:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. razl., 18/14, 46/14 – teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17 – obv. razl., 13/18, 13/18 – obv. razl., 15/18, 16/18); Državni lokacijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03);
b. Podatki o namenski rabi prostora: del zemljišč parc. št. 1267/6, 1268/4, k.o. Bršljin, se po osnovni namenski rabi nahaja na območju gozdnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa je območje tega dela zemljišč opredeljeno kot Gg – gozd gospodarskega pomena; del zemljišč parc. št. 1267/6, 1268/4, k.o. Bršljin in celotna parc. št. 1267/4, k.o. Bršljin, se po osnovni namenski rabi nahaja na območju stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa je območje tega dela zemljišč opredeljeno kot PO – druge prometne površine;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 (Uradni list RS, št. 7/15);
ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
17. parc. št. 1095/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 4051737), parc. št. 1096/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 3379420) in parc. št. 1099/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 1991188), stavbno zemljišče skupne površine 637,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 38.400,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3502-204/2020, ki ga je dne 12. 3. 2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/14, spremembe 02/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju stavbnih zemljišč; po podrobni namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju BD – površine drugih območij, v ureditvenem območju UE3 – območje vadbenega poligona za enote zaščite in reševanja;
c. Na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/19) se zemljišča nahajajo na območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: na območju zemljiških parcel predvideni naslednji prostorski akti: Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog;
ii. Zemljišča so brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
18. parc. št. 193/38, k.o. 707 – Hotinja vas (ID 1056235), stavbno zemljišče površine 751,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 14.190,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3506-0099/2020, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala Občina Hoče - Slivnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19, 37/19); Državni lokacijski načrt: Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05-3251, 33/07-1761 – ZPNačrt, 75/10-4123 (116), 80/10-4305 – ZUPUDPP, 75/10-4123 (116));
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območju stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba območju PC – površine cest; oznaka prostorske enote EUP LN 20;
c. zemljišče se nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Hoče - Slivnica;
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih:
– Vrsta varovanega območja: vodovarstveno območje (VVO – državni nivo): II. varstveni režim; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);
e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avtoceste (AC);
ii. Na zemljišču se izvaja posest – na parceli so postavljeni trije pomožni objekti, ki niso vpisani v kataster stavb in niso evidentirani v evidencah GURS, in za katere pravica uporabe z lastnikom zemljišča ni dogovorjena oziroma urejena.
19. parc. št. 246/5, k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID – 3404280), parc. št. 246/6, k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID – 1388751), stavbno zemljišče, skupne površine 2.693 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 117.040,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3515-890/2020-2-BB, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18); Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10, 78/10 in 78/19 – DPN);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč;
ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: zemljišči parc. št. 246/5 in 246/6, k.o. Karlovško predmestje, se nahajata v ureditveni enoti z oznako RN-469, z namensko rabo ZDd (druge zelene površine).
20. parc. št. 814/2, k.o. 2713 – Ob železnici (ID 1987933), stavbno zemljišče površine 425,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 22.220,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3515-468/2020-2, ki ga je dne 5. 3. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08 in MUV št. 26/12 – sklep); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba: površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti, prostostoječa – posamična gradnja, območje eno- in dvostanovanjskih stavb;
c. Podatki o območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: vodovarstveno območje – varstveno območje – širše območje III.; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);
d. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas regionalne ceste II. reda (širina varovalnega pasu: 15 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta); Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta); Varovalni pas – prostozračni daljnovod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – podzemni kabelski vod 20 kV (širina varovalnega pasu: 4 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – železnica – glavna proga, postajni tir (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov); Varovalni pas elektronske komunikacije (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas vodovoda (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – plin – 6 BAR (širina varovalnega pasu: 30 m merjeno od osi voda); Varovalni – podzemni kabelski vod 10 kV (širina varovalnega pasu: 10 m od osi voda);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek akta;
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela parcele poteka trasa – linijski in točkovni objekt elektronskih komunikacij (kablovod – podzemni kabelski vod in svetilo); preko dela parcele poteka trasa – linijski in točkovni objekt vodovoda (vodooskrbna cev in hidrant); služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
21. parc. št. 41/3, k.o. 995 – Šempeter v Savinjski dolini (ID – 3518455) in parc. št. 41/32, k.o. 995 – Šempeter v Savinjski dolini (ID – 5941118), stavbno zemljišče skupne površine 1.398‬ m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 106.200,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3504-0165/2020, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala Občina Žalec:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.); Na območju predmetnih zemljišč je obvezna izdelava občinskega prostorskega načrta (OPPN) za EUP ŠE-1/17;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba: druga območja centralnih dejavnosti (CD) – enota urejanja prostora ŠE-1/17;
c. Zemljišči se nahajata na območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (Uradni list RS, št. 100/13));
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 16/17).
22. parc. št. 384/22, k.o. 2595 – Škofije (ID – 57213) in parc. št. 384/30, k.o. 2595 – Škofije (ID – 3923601), stavbno zemljišče skupne površine 464 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 55.320,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3501-565/2020-2, ki ga je dne 10. 3. 2020 izdala Mestna občina Koper:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, št. 96/14, 97/14, 79/09); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: ureditveno območje za poselitev (oznaka prostorske enote: KS-16); podrobnejša namenska raba: območje za stanovanja;
c. Podatki o veljavnih prostorskih ukrepih: zakonita predkupna pravica občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/2003); začasni ukrepi za zavarovanje: Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16, 24/18 – spremembe in dopolnitve);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16); Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Adriactive – Adriatic outdoor activities« (Uradni list RS, št. 36/18); Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za ureditev trajnostne mobilne mreže s turistično infrastrukturo (Uradni list RS, št. 36/18);
ii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 384/30, k.o. Škofije vknjižena služnostna pravica za izgradnjo ter vzdrževanje kanalizacije v delu njene umestitve, natančneje določene v pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti, v korist imetnika: Javno podjetje/Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper – Capodistria.
23. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954), parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), parc. št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), parc. št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 61.000,00 EUR;
i. Podatki iz lokacijske informacije št. 35014-48/2020-2, ki jo je dne 30. 1. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08, MUV št. 62/12 – sklep); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po PUP: površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa – posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila bloki, stolpiči, lamelni bloki);
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 1825/2, 1825/3, 1826/1; Varovalni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1; Varovalni pas – podzemni kabelski vod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1 m od osi voda) – za parc. št. 1827/1, 1825/2, 1826/1; Varovalni pas – polizolirani daljnovod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1 m od osi voda) – za parc. št. 1826/1;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: Osnutek akta;
ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste
Na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);
– da meteorna voda z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE).
VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d. v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu, ter da je ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 3. 7. 2020 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe.
XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.