Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1366. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019, stran 3096.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji 28. maja 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV:
Realizacija 2019 v EUR brez centov
Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.732.315
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.032.892
70
DAVČNI PRIHODKI
6.294.373
700 Davki na dohodek in dobiček
5.695.252
703 Davki na premoženje
424.934
704 Domači davki na blago in storitve 
173.796
706 Drugi davki
391
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.738.519
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
187.758
711 Takse in pristojbine
4.619
712 Denarne kazni
73.157
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.642
714 Drugi nedavčni prihodki
1.446.343
72
KAPITALSKI PRIHODKI
49.109
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
38.197
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
10.912
73
PREJETE DONACIJE
2.990
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.990
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.647.324
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.557.488
741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
89.836
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.054.463
40
TEKOČI ODHODKI
2.594.469
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
502.212
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
81.434
402 Izdatki za blago in storitve
1.897.981
403 Plačila domačih obresti
16.842
409 Rezerve
96.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.937.734
410 Subvencije
176.193
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.020.526
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
190.363
413 Drugi tekoči domači transferi
550.652
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.378.469
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.378.469
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
143.791
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
95.886
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.905
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
677.852
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
56.839
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA
56.839
750 Prejeta vračila danih posojil
6.775
751 Prodaja kapitalskih deležev
50.064
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
10.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
10.000
440 Dana posojila
10.000
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
46.839
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
228.032
55
ODPLAČILA DOLGA
228.032
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
496.659
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–228.032
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX = -III.)
–677.852
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
321.178
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31. 12. 2019 znaša 25.711,95 EUR.
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen 
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 817.742,43 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2020 kot sredstva na računih.
4. člen 
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2018-61
Gorenja vas, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež