Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Št. JR PMSNS-ANS UKREP 1/1-2020 Ob-2190/20, Stran 1226
Na podlagi 14. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep Vlade številka 09502-1/2017/3 z dne 29. 6. 2017) ter Spremembe Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep Vlade številka 09502-1/2017/7 z dne 18. 1. 2018) (v nadaljevanju Program), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL EU L 352, z dne 24. 12. 2013), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava (v nadaljnjem besedilu: PMSNS) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu madžarske narodne skupnosti 2017–2020, št. C2130-18Z160451
javni razpis 
za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov, so:
1. Na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,15/17 in 22/19) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež,
2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega območja,
3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),
4. prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US). Če se omenjeni postopki pričnejo v postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrne,
5. prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,
6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do ministrstva in PMSNS ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
7. dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register dejanskih lastnikov pri AJPES in v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 – ZPPDFT-1 in 81/19) niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
8. so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta v Republiki Sloveniji,
9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun),
10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),
11. lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica (25 ali več  % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva dodeljena,
12. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje. (Mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije (EU) št. 651/20141.)
1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L187, 26. 6. 2017) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
2.2. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– so nastali (blago dobavljeno in usposobljeno za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
– so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na prejemnika sredstev,
– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2020 znaša 350.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9701.
3.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila PMSNS so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, lahko PMSNS razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.
Najnižja višina zaprošenih sredstev je 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenih sredstev pa 80.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja.
4. Pomoč po pravilu »de minimis«
V okviru tega javnega razpisa bodo sredstva dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju Uredba Komisije).
V skladu z Uredbo Komisije, do »de minimis« pomoči« niso upravičena podjetja:
1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
5. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2020. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje do vključno 30. 9. 2020).
6. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Glavna ulica-Fő utca 124, 9220 Lendava-Lendva, je 30. 6. 2020. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).
Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR PMSNS – ANS Ukrep 1/1-2020« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, 3., 6. in 7. točka obrazca 2 Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za dvojezično se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, obenem pa je prevedena v madžarski jezik, s pripisom: »S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko PMSNS dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prejete po izteku predpisanega roka, ter katere ne bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Odpiranje vlog bo na sedežu PMSNS in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje Svet PMSNS.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril:
I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 35 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk)
B. Velikost podjetja (15 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Ocena Sveta PMSNS (največ 20 točk)
B. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 20 točk)
C. Namen in cilj investicije (največ 20 točk)
D. Varstvo okolja (največ 5 točk)
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov.
7. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: http://www.muravidek.si/ in www.muravidek.re.
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost