Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1352. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice, stran 3068.

  
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena, šestega odstavka 108. člena, četrtega odstavka 110. člena, tretjega odstavka 153. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka in tretjim odstavkom 104. člena, tretjega odstavka 155. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka in tretjim odstavkom 104. člena, 6. točke tretjega odstavka 253. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena in četrtega odstavka 433. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice 
1. člen 
V 1. členu Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16; v nadaljnjem besedilu Sklep) se:
1. v 1. točki alineji a) za številko 31/15 beseda »in« nadomesti z vejico, za številko »81/15« pa se doda besedilo: »,77/16 in 77/18«;
2. v 1. točki v alineji b) za številko 100/15 doda besedilo »in 16/17«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »upravljanje« doda besedilo »oziroma zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov in na njegovi podlagi izdanih aktov«.
3. člen 
V drugem odstavku 4. člena Sklepa se besedilo »159. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), z vsebino določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI.« nadomesti z besedilom »187. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1), z vsebino določeno v četrtem odstavku 187. člena ZTFI-1.«
4. člen 
V 5. členu Sklepa se besedilo »159. člena ZTFI, z vsebino določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI.« nadomesti z besedilom »187. člena ZTFI-1, z vsebino določeno v četrtem odstavku 187. člena ZTFI-1.«
5. člen 
V 7. členu Sklepa se besedilo »463. člena ZTFI.« nadomesti z besedilom »452. člena ZTFI-1.«
6. člen 
V 7. točki 9. člena se za številko »100/15« doda besedilo »in 31/17«.
7. člen 
(1) V 1. točki prvega odstavka 11. člena se za številko 82/13 beseda »in« nadomesti z vejico, za številko »55/15« pa se doda besedilo: »,15/17 in 22/19 – ZPosS«.
(2) V 17. točki prvega odstavka in 4. točki drugega odstavka 11. člena se beseda »ZTFI« nadomesti z besedilom »ZTFI-1 in Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, «.
8. člen 
V 15. in 19. točki prvega odstavka ter v 15. točki drugega odstavka 12. člena se beseda »ZTFI« nadomesti z besedilom »ZTFI-1 in Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, «.
9. člen 
V Prilogi 1 se:
1. 6. 1. podpoglavje spremeni tako, da se glasi:
» 6. 1. Opis organiziranosti sistema notranjih kontrol
Vložnik opiše način zagotovitve pogojev iz 20. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17 in 42/19; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poslovanju družbe za upravljanje), predvsem:
a) strukturo notranjih kontrol, skupaj s podatkom o morebitnem prenosu izvajanja trajne funkcije notranjih kontrol na drugo osebo in načinom zagotovitve trajnosti za posamične trajne funkcije notranjih kontrol;
 
 
b) na področju prispevka notranjih kontrol k skrbnem in varnem poslovanju: opis procesa sprejemanja odločitev v okviru sistema notranjih kontrol;
 
 
c) na področju neodvisnosti trajnih funkcij sistema notranjih kontrol: opis funkcionalne in organizacijske ločenosti trajnih funkcij ter opis določitve plačil, povračil in drugih ugodnosti zaposlenih, ki delujejo v okviru trajnih funkcij sistema notranjih kontrol;
 
 
d) na področju posredovanja pomembnih in upravičenih opozoril upravi družbe o ugotovitvah notranjih kontrol: opis linij posredovanja opozoril ter postopkov posredovanja opozoril mimo linij poročanja.
 
 
« 
2. 6. 3. podpoglavje spremeni tako, da se glasi:
» 6. 3. Skladnost poslovanja s predpisi:
a) način implementacije proporcionalnosti iz drugega odstavka 23. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje na področju zaznavanja tveganj neskladnosti poslovanja družbe za upravljanje z regulatornimi zahtevami ter opis organiziranosti trajne funkcije zagotavljanja skladnosti:
 
 
b) opis pristojnosti in odgovornosti, virov, strokovnega znanja in načina dostopa do informacij zaposlenih v funkciji zagotavljanja skladnosti, da je zagotovljeno pravilno in neodvisno delovanje funkcije:
 
 
c) če se družba za upravljanje poslužuje izjeme iz tretjega odstavka 25. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, obrazložitev izpolnjevanja pogojev:
 
 
« 
3. 6. 4. podpoglavje spremeni tako, da se glasi:
» 6. 4. Notranja revizija:
a) strategija službe notranje revizije:
 
 
b) opis pristojnosti in odgovornosti, virov, strokovnega znanja in načina dostopa do informacij zaposlenih v službi notranje revizije, da je zagotovljeno pravilno, trajno in neodvisno delovanje funkcije;
 
 
c) opis postopkov za izpolnitev predlogov in priporočil notranje revizije.
 
 
«
4. za 6. 5. podpoglavjem dodata se novi podpoglavji:
» 6. 6. Politike in prakse prejemkov:
Opis politike prejemkov in sicer:
a) opredelitev zaposlenih s posebno naravo dela;
 
 
b) opis implementacije načela sorazmernosti;
 
 
c) upravljanje sistema prejemkov (pravila, ki opredeljujejo naloge nadzornega sveta, komisije za prejemke in posamičnih trajnih funkcij notranjih kontrol družbe za upravljanje);
 
 
d) izplačila variabilnih prejemkov v instrumentih, odlog izplačila variabilnih prejemkov v instrumentih, ukrepi za naknadno prilagajanje prejemkov tveganjem.
 
 
6. 7. Opis sistema obveščanja o kršitvah
 
 
«
5. v 8. poglavju se v 8. 1. točki besedilo »44. člena« zamenja z besedilom »68. člena« in besedilo »iz 1. do 5. točke prvega odstavka 44. člena« z besedilom »iz 1. do 5. točke prvega odstavka, v točki 8. 2. se besedilo »45. člena« zamenja z besedilom »69. člena« in v točki 8.3. se besedilo »46. člena« zamenja z besedilom »70. člena«.
6. v 9. poglavju se besedilo »50. člena« zamenja z besedilom »74. člena«
7. v 12. poglavju se za besedilom »Naslov notranjega akta« doda besedilo »z navedbo datuma uveljavitve akta«.
10. člen 
V Prilogi 2 se:
1. v 2. poglavju besedilo »63. členom« zamenja z besedilom »87. členom«;
2. v 3. poglavju besedilo »62. člena« zamenja z besedilom »86. člena«;
3. v 4. poglavju besedilo »62. člena« zamenja z besedilom »86. člena«.
11. člen 
V Prilogi 3 se:
1. v 2.1 podpoglavju besedilo »65. členom« zamenja z besedilom »89. členom« in besedilo »74. členom« zamenja z besedilom »98. členom«;
2. v 2.2. podpoglavju besedilo »67. člena« zamenja z besedilom »91. člena«;
3. v 2.4. podpoglavju besedilo »71. člena« zamenja z besedilom »95. člena«.
4. v 2.5. podpoglavju besedilo »71. člena« zamenja z besedilom »95. člena«;
5. v 2.6. poglavju besedilo »75. člena« zamenja z besedilom »99. člena«;
6. v 4. poglavju besedilo »78. člena« zamenja z besedilom »102. člena«.
12. člen 
V Prilogi 4 se:
1. 2. poglavje spremeni tako, da se glasi:
»2. OPIS NAČINA ZAGOTAVLJANJA POSLOVANJA, SKLADNEGA Z DOLOČBO DRUGEGA ODSTAVKA 151. ČLENA ZISDU-3 V ZVEZI Z DODATNIMI TVEGANJI
2.1. Opis strategij in procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (prvi in drugi odstavek 131. člena Zakona o bančništvu ((Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US); v nadaljnjem besedilu ZBan-2)):
 
 
2.2. Opis posebnosti upravljanja tveganj v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, predvsem:
a) strategij in politik iz 4. do 6. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19; v nadaljnjem besedilu: Sklep o ureditvi notranjega upravljanja BPD);
 
 
b) izjavo upravljalnega organa iz drugega odstavka 17. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;
 
 
c) metodologijo za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj iz drugega odstavka 18. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;
 
 
d) politiko odobritve novih produktov iz 28. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;
 
 
e) politiko uporabe zunanjih izvajalcev iz 29. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;
 
 
f) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 24. do 26. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD:
 
 
2.3. Opis posebnosti mehanizmov notranjih kontrol na področju gospodarjenja s finančnimi instrumenti:
 
 
2.4. Opis strategije službe notranje revizije na področju gospodarjenja s finančnimi instrumenti:
 
 
«
2. 3. poglavje spremeni tako, da se glasi:
»3. DRUGE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE
Navedba oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 220. člena ZTFI-1:
Ime in priimek osebe
Številka odločbe s katero je bilo dano dovoljenje in datum izdaje odločbe oziroma drugo ustrezno dokazilo o dovoljenju, ki ga je izdala Agencija
Opis izpolnjevanja zahtev v zvezi z upravljanjem produktov:
 
 
Način zagotavljanja varstva finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank:
 
 
«
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2020-1
Ljubljana, dne 4. junija 2020
EVA 2020-1611-0069
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas