Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Ob-2175/20, Stran 1256
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja (Uradni list RS, št. 73/03) in Sklepa Sveta zavoda o izvedbi postopka za izbor in imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja z dne 25. 2. 2020, objavlja javni razpis za
direktorja/direktorico
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Tržič 
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri (VII. stopnja pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu) ali 2. stopnjo – magistrski študijski program (magisterij stroke) po uveljavitvi tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega z Bolonjsko deklaracijo, raven 7,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke za naziv bibliotekar,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva,
– poznavanje širšega področja dela v knjižnični dejavnosti.
Nastop dela je 18. december 2020, mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke predložiti razvojni program knjižnice za mandatno obdobje.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis: direktor/direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič« priporočeno na naslov: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja – Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič, v roku 8 dni od objave razpisa.
Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključku postopka.
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja