Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1376. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033), stran 3109.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 106/10 – popr., 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US RS, 76/14 – odločba, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 13. seji, dne 28. 5. 2020, sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033).
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1
Prikaz vplivov in povezav 
s sosednjimi območji 
M  1:2 500
B2
Ureditvena situacija 
(z izsekom iz OPN) 
M  1:1 000
B3
Situacija gospodarske javne infrastrukture
M 1:1 000 
B4
Načrt parcelacije
M 1:1000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI 
D) PRILOGE OPPN
D1 
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
D2 
Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju 
D3 
Strokovne podlage 
D4 
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO 
D5 
Obrazložitev in utemeljitev 
D6 
Povzetek za javnost 
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
1.1 Namen OPPN in načrtovane prostorske ureditve 
3. člen 
(1) Z OPPN se načrtuje umestitev stanovanjskih stavb in spremljajočih ureditev na območju vzhodno od Erjavčeve ulice v Stari vasi na Vidmu.
(2) OPPN določa usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo.
1.2 Območje OPPN 
4. člen 
(1) Območje OPPN je velikosti 0,61 ha. Zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 394/5, 393/1, 394/1, vse k.o. Stara vas.
(2) Območje OPPN s potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
(3) Izven meje območja OPPN se za namen funkcioniranja načrtovanih stavb, ali obnove obstoječe infrastrukture, po Erjavčevi ulici izvede:
– elektroenergetski vod in vod javne razsvetljave, ki se priključita na transformatorsko postajo (TP) 20/04 kV Krško Erjavčeva, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 461/2, k.o. Stara vas,
– plinovod, ki se priključi na omrežje delovnega tlaka 4 bar, odsek P55-PE63, ki poteka po Erjavčevi ulici,
– vodovod, ki se priključi na DLTŽ 125, južno od Ceste 4. julija,
– padavinska kanalizacija in kanalizacija za komunalne odpadne vode (ločen sistem), ki se priključi na mešan kanalizacijski kolektor BC 60, severno do Ceste 4. julija. Obstoječ mešan kanalizacijski vod, ki je dotrajan in poteka po Erjavčevi ulici se odstrani na odseku od območja OPPN do mesta priključitve nove kanalizacije v ločenem sistemu na BC 60,
– TK kabelska kanalizacija s priključitvijo v kabelskem jašku (KJ) 6/6 ob Cesti 4. julija (rob zemljišča s parcelno številko 462/9, k.o. Stara vas).
(4) Priključitev na širokopasovno omrežje (ŠOEK) se lahko izvede ob Ulici Slavka Rožanca.
(5) Ob gradnji infrastrukture iz tretjega odstavka tega člena se rekonstruira Erjavčeva ulica, v skladu s pogoji upravljavca ceste.
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji 
5. člen 
(1) Območje OPPN se nahaja v Stari vasi, ki leži v vzhodnem delu Vidma, v mestu Krško. Locirano je vzhodno od Erjavčeve ulice in južno od Ulice Slavka Rožanca.
(2) Območje je z vseh strani obdano s pretežno enostanovanjsko in dvostanovanjsko gradnjo in predstavlja nekoliko večjo, nepozidano stanovanjsko površino v tem delu Krškega.
(3) Zaradi odmaknjenosti od regionalne ceste Krško–Brežice in hkrati dobre prometne dostopnosti ter bližine oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti, ima območje dober potencial za ugodne bivanjske razmere. Obstoječe infrastrukturne ureditve v bližini omogočajo priključitev načrtovanih objektov.
(4) Načrtovane ureditve ne bodo imele negativnih vplivov na okolje. Rešitve so zasnovane ob upoštevanju obstoječe grajene strukture.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin 
6. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Območje OPPN je prometno dostopno preko Erjavčeve ulice, ki se navezuje na Cesto 4. julija. Na območju OPPN se načrtuje nova dostopna cesta, ki se na Erjavčevo ulico priključi iz zahodne strani območja OPPN.
(2) Območje OPPN je razdeljeno na:
– območje A, ki se nahaja južno od načrtovane dostopne ceste. Na tem območju je načrtovana gradnja največ štirih stanovanjskih stavb s spremljajočimi ureditvami,
– območje B, ki se nahaja severno od dostopne ceste, Na tem območju je načrtovana gradnja največ treh stanovanjskih stavb s spremljajočimi ureditvami.
(3) Na pobočju ob severni meji območja se ohranja zeleni pas. Ob stavbah se uredijo parkirišča ter območje zazeleni.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru 
7. člen 
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen) 
(1) V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) je na celotnem območju OPPN dopustna gradnja naslednjih osnovnih objektov:
1 STAVBE, od teh: 
11 Stanovanjske stavbe, od teh: 
11100 Enostanovanjske stavbe in 
11210 Dvostanovanjske stavbe. 
12 Nestanovanjske stavbe, od teh: 
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, od teh: 
12420 Garažne stavbe. 
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice). 
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh: 
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh: 
211 Ceste, od teh: 
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh: 
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh: 
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh: 
– otroška in druga javna igrišča, bazen za kopanje, 
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega: 
– oporni zidovi, škarpa, objekti za zadrževanje plazov, ograje. 
3 DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh: 
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena, 
 
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
(2) Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije (solarni in foto-voltaični sistemi).
(3) Na območju B je poleg objektov iz prvega odstavka tega člena dopustna tudi gradnja
1 STAVBE, od teh: 
11 Stanovanjske stavbe, od teh: 
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe in 
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (samo 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji in 11302 Domovi za starejše osebe)
8. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) Na območju OPPN so, poleg bivanja, dopustne naslednje dejavnosti, določene v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
(G) TRGOVINA,
(I) GOSTINSTVO,
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI,
(K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI,
(l) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,
(M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI,
(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI,
(Q) ZRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO,
(R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI,
(S) DRUGE DEJAVNOSTI.
(2) Izvajanje navedenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena ter drugih nemotečih dejavnosti, je dopustno pod pogojem zagotovitve zadostnih parkirnih mest za opravljanje dejavnosti.
9. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
V območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– novogradnje (tudi prizidave),
– rekonstrukcije,
– vzdrževanje objektov,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev,
– sprememba namembnosti.
10. člen 
(vrste dopustnih pomožnih objektov, vključno z njihovo lego, velikostjo in oblikovanjem) 
(1) Pomožne objekte, ki dopolnjujejo funkcijo obstoječega osnovnega objekta je dopustno graditi znotraj določenih gradbenih parcel.
(2) Na območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) dopustno graditi naslednje pomožne objekte:
1 STAVBE, od teh: 
12 Nestanovanjske stavbe, od teh: 
12420 Garažne stavbe velikosti do 50 m2;
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe površine do 50 m2 oz. do prostornine 10 m3 ,
12714 Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (samo lope do površine 40 m2),
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice površine do 50 m2)
ter vsi gradbeno inženirski objekti in drugi gradbeni posegi iz 7. člena tega odloka.
(3) Pomožni objekti, ki so stavbe, se postavijo kot samostojni objekti, ali pa so prislonjeni k osnovnim stavbam. Izvedejo se v pritlični, enoetažni izvedbi in niso namenjeni prebivanju ali izvajanju dejavnosti. Dopustna je umestitev več objektov iste vrste, pri čemer se ti lahko tudi stikajo. Odmiki pomožnih objektov od sosednjih zemljišč so najmanj 1,5 m. Dopusten je tudi manjši odmik pod pogojem, da mejaš ne ugovarja načrtovani gradnji.
(4) Pomožni objekti, ki so stavbe morajo biti znotraj gradbene parcele locirani tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov. Vse pomožne stavbe so brez balkonov, izzidkov, frčad in drugih podobnih elementov ter so pravokotne ali kvadratne tlorisne oblike. Garaže morajo biti glede oblikovanja fasad in materialov poenotene z osnovnim objektom, streha je ravna ali enokapna z naklonom do 15 stopinj. Lope in drvarnice se praviloma izvedejo v leseni izvedbi in z ravno streho. Nadstrešnice se izvedejo kot lesene ali jeklene. Streha je ravna ali enokapna z naklonom do 15 stopinj, pri čemer mora biti enokapna streha skrita za atiko.
(5) Ograje, višine do največ 1,8 m se lahko postavijo 0,5 m od sosednje parcele; v primeru, da mejaš ne ugovarja načrtovani gradnji, pa tudi na parcelno mejo.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege osnovnih objektov 
2.3.2.1 Regulacijske črte 
11. člen 
(regulacijske črte) 
(1) Na območju OPPN so določene naslednje regulacijske črte:
– določene so gradbene meje-črte, ki jih najbolj izpostavljeni deli osnovne stanovanjske stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjene v notranjost zemljišča,
– za gradnjo ostalih objektov po tem odloku ni posebej določenih regulacijskih črt.
(2) Prikaz regulacijskih črt je razviden iz grafičnih načrtov.
2.3.2.2 Lega osnovnih objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo 
12. člen 
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov – splošno) 
(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Pri projektiranju in gradnji se upošteva predpis o univerzalni graditvi in uporabi objektov.
13. člen 
(lega, velikost in oblikovanje osnovnih objektov) 
(1) Lega stanovanjskih stavb je določena z gradbeno mejo. Najbolj izpostavljeni deli osnovnih stavb morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2,0 m. Odmiki novih stavb od sosednjih stavb morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni pogoji. Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna gradnja na parcelno mejo.
(2) Največja dopustna tlorisna velikost osnovnih stavb je določena s faktorjem zazidanosti.
(3) Eno- in dvostanovanjske stavbe so v osnovi pravokotnih tlorisnih oblik. Na osnovni volumen je dopustno dodajati ali odvzemati manjše volumne pravokotnih oblik. Tloris eno- in dvostanovanjskih stavb je lahko tudi v obliki črke V, na katerega je dodana garaža pravokotnega oz. kvadratnega tlorisa. Pri tri- in večstanovanjski stavbi, ali stanovanjski stavbi za posebne družbene skupine, je osnovni tloris podolžen (ne nujno pravokoten), nanj je dopustno dodajati tudi manjše volumne.
(4) Etažnost:
– pri enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah je največ P+1+M (višina kolenčnega zidu do 1,5 m). Dopustna je izvedba kleti, ki mora biti v celoti ali delno vkopana,
– pri tri- in večstanovanjski stavbi ali stanovanjski stavbi za posebne družbene skupine je največja etažnost P+2, z dopustno izvedbo kleti v dveh etažah.
(5) Kota pritličja načrtovanih stavb je največ 0,3 m nad ureditveno koto ceste, iz katere je izveden dovoz do stavbe.
(6) Strehe eno- in dvostanovanjskih stavb so dvokapne (tudi kot sestavljene dvokapnice), naklona med 35 in 40 stopinj. Na manjšem deležu objekta (manj kot 50 %) je dopustna kombinacija z ravnimi strehami. Streha tri- in večstanovanjske stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine je ravna ali enokapna z naklonom do 15 stopinj.
(7) Barva kritine vseh osnovnih stavb je siva ali temnorjava in ne sme biti trajno bleščeča. V primeru ravne strehe je ta lahko izvedena kot zelena; na ravni strehi je dopustna tudi uporaba npr. prodca ter sive PVC membranske strešne kritine.
(8) Pri oblikovanju fasad je dopustna uporaba različnih materialov (kot npr. omet, les, kamen, steklo, vlaknocementne, visokotlačni laminati, pločevina ali kombinacija naštetih). Prepovedana je uporaba fluorescentnih in drugih vpadljivih barv fasad ter polkrožnih brun.
(9) Dopustna je tudi izvedba frčad z ravno streho in strešnih oken. Na nivoju terena je dopustna izvedba atrijev in teras, kot funkcionalna dopolnitev stanovanj.
(10) Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije je dopustna le na strehah stavb. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oz. strehah z minimalnim naklonom se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede ureditve okolice 
14. člen 
(ureditev okolice) 
Prometne in manipulativne površine ob stavbah se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Ostale nezazidane površine se uredi kot zelene, pri čemer so te lahko urejene kot zelenice, zasajene z grmovnicami, drevesi, cvetličnjaki in podobno. Dopustna je ureditev vrtov, zazelenitev betonskih zidov ter oblaganje s kamnom.
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
15. člen 
Faktor zazidanosti na gradbenih parcelah, kjer so predvidene stavbe, je pri enostanovanjski gradnji največ 0.6, pri večstanovanjski gradnji pa 0.8. V faktor zazidanosti se štejejo osnovne in pomožne stavbe; ne štejejo pa se sekundarni deli stavb, kot so: balkoni, zunanja stopnišča in klančine, horizontalna senčila, napušči, nadstreški nad vhodom, ipd. Prav tako se v faktor zazidanosti ne štejejo parkirišča oz. manipulativne površine in drugi objekti, ki niso stavbe.
2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 
16. člen 
(1) Gradbene parcele so določene stanovanjskim stavbam (GP1 – GP7) in dostopni cesti (GPC). Predlog parcelacije je razviden iz grafične priloge.
(2) Dopustno je združevanje gradbenih parcel znotraj posameznega območja (A in B), pri čemer morajo nove parcele omogočati funkcionalno uporabo prostora za namen, ki je določen s tem odlokom.
(3) V primeru združevanja gradbenih parcel se znotraj posameznega območja (A in B) združujejo tudi posamezne gradbene meje.
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1 Skupne določbe 
17. člen 
(1) Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov GJI ter priključkov nanjo in vzdrževalna dela v javno korist. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN. Potek omrežij je razviden iz priloženega grafičnega načrta.
(2) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega mnenja na projektno dokumentacijo. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(3) Okvirne trase priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo so razvidne iz grafičnega načrta B5.
3.2 Prometna infrastruktura 
18. člen 
(1) Območje OPPN se na Erjavčevo ulico LK 192081 priključuje preko nove dostopne ceste, s katere se uredijo dovozi do stavb na območjih A in B. Dostop do ene stanovanjske stavbe v skrajnem severnem delu območja B se lahko uredi neposredno iz Erjavčeve ulice.
(2) Dostopna cesta se uredi v širini ca. 4,75 m z enostranskim pločnikom širine ca. 1,2 m.
(3) V vzhodnem delu OPPN se uredi obračališče za komunalna vozila.
(4) Parkirne površine za stanovalce se zagotovijo znotraj gradbenih parcel.
3.3 Elektroenergetsko omrežje 
19. člen 
(1) Za priključitev načrtovanih stavb na transformatorsko postajo (TP) 20/04 kV Krško Erjavčeva se v koridorju nove dostopne ceste na območju OPPN zgradi elektroenergetsko omrežje, v skladu s pogoji upravljavca ter uredi javna razsvetljava.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor z Elektrom Celje skleniti dogovor o investicijskih sovlaganjih v nizkonapetostno elektro omrežje na območju OPPN, na osnovi strokovne podlage, št. projekta 16283-00, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Krško v novembru 2019.
3.4 Plinovodno omrežje 
20. člen 
(1) Ogrevanje načrtovanih stavb se lahko izvaja z zemeljskim plinom, z obnovljivimi viri energije ali na druge načine, v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Obstoječe plinovodno omrežje se dogradi v koridorju nove dostopne ceste na območju OPPN in nanj priključijo načrtovane stavbe. Priključitev stavbe na parceli GP 6 se lahko izvede neposredno iz obstoječega omrežja ob Erjavčevi ulici.
3.5 Oskrba z vodo 
21. člen 
(oskrba s pitno vodo ter požarna voda) 
(1) Načrtovane stavbe se priključijo na nov vodovod, ki se zgradi v koridorju dostopne ceste na območju OPPN. Vodovod se nadaljuje ob Erjavčevi ulici ter priključi na vodovod DLTŽ 125, južno od Ceste 4. julija.
(2) Na območju OPPN je načrtovana postavitev enega do dveh hidrantov.
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
22. člen 
(komunalne in padavinske odpadne vode) 
(1) Načrtovane stavbe se priključijo na novo kanalizacijo v ločenem sistemu, ki se zgradi v koridorju nove dostopne ceste na območju OPPN. Kanalizacija na območju OPPN se naveže na novo, ločeno kanalizacijo ob Erjavčevi ulici, s priključitvijo na kanalizacijski kolektor BC 60 (severno od Ceste 4. julija).
(2) Padavinske vode s streh, parkirišč, dostopne ceste in ostalih utrjenih površin se v čim večji možni meri zadržuje in ponika. Ponikovalnice se locirajo izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V kolikor se na podlagi podrobnejših raziskav izkaže, da ponikanje ni možno, se padavinske vode odvajajo v načrtovano padavinsko kanalizacijo iz prvega odstavka tega člena.
(3) Onesnaženo padavinsko vodo z utrjenih povoznih površin se pred izpustom prečisti na v lovilcih olj. Čiste padavinske vode s streh se preko peskolovov in revizijskih jaškov vodijo v padavinsko kanalizacijo ali ponikovalnico.
3.7 Odpadki 
23. člen 
(1) Ekološki otok oz. odjemno in zbirno mesto za odpadke se locira ob načrtovanem obračališču za komunalna vozila.
(2) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se na območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju občine Krško. Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
3.8 Elektronske komunikacije 
24. člen 
Na območju OPPN se v koridorju načrtovane dostopne ceste zgradi nova TK kabelska kanalizacija oziroma široko pasovno omrežje elektronskih komunikacij, na katerega se priključijo načrtovane stavbe.
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
25. člen 
(1) Na območju OPPN ni evidentirane registrirane kulturne dediščine.
(2) Zaradi bližine registriranega arheološkega najdišča se predlaga izvedba predhodnih arheoloških raziskav, ki obsegajo historično analizo prostora ter ekstenzivni površinski in podpovršinski terenski ogled. Na podlagi rezultatov terenskega pregleda se določi obseg in način morebitnih nadaljnjih arheoloških raziskav.
(3) V primeru, da se predhodne arheološke raziskave iz prejšnjega odstavka tega člena ne bodo izvajale, mora investitor najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih oz. zemeljskih del o tem pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega konzervatorskega nadzora.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI, VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE 
26. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
27. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
28. člen 
(varstvo zraka) 
Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upoštevati investitorji in izvajalci del.
29. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, se območje OPPN uvršča v drugo stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Hrup na območju ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
30. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na poplavnem območju ali na območju, kjer bi bili potrebni zaščitni protierozijski ukrepi.
(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov na območju ni verjetnost pojavljanja plazov.
31. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oz. EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,200 g.
32. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri gradnji objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Pri načrtovanju se upošteva pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti oz. zagotavlja ustrezno protipožarno ločitev, ustrezno načrtuje dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila ter oskrbo z vodo za gašenje. Zadostne količine požarne vode se zagotovi iz vodovodnega omrežja.
(3) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja preko obstoječe dovozne poti do območja. Delovne površine za intervenco se zagotovijo v sklopu parkirišč in drugih utrjenih površin na območju OPPN.
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
33. člen 
(etapnost) 
Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati etapno.
34. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje) 
Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
35. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Na območju OPPN je dopustno odstopanje pri prometnem in komunalnem urejanju, v kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.
(2) Dopustno je odstopanje od prikazanih gradbenih mej v primeru ustreznejših tehničnih rešitev, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.
(3) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcel namenjenih gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.
(4)  Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
37. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Krško ter na sedežu KS mesta Krško.
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2017-O502
Krško, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko