Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, stran 3120.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016), 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), 17. člena Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11), 15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 7/17) so: Občinski svet Občine Nazarje na 9. redni seji dne 6. 2. 2020; Občinski svet Občine Mozirje na 7. redni seji dne 3. 12. 2019; Občinski svet Občine Gornji Grad na 9. redni seji dne 21. 5. 2020; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 8. redni seji dne 19. 12. 2019; Občinski svet Občine Ljubno na 8. redni seji dne 12. 12. 2019; Občinski svet Občine Luče na 9. redni seji dne 11. 3. 2020 in Občinski svet Občine Solčava na 7. redni seji dne 4. 12. 2019 sprejele
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, zaradi ureditve obveznosti sofinanciranja ustanoviteljic Zavoda.
2. člen 
26. člen odloka se dopolni tako, da se po spremembi glasi:
»(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– prispevkov učencev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega finančnega načrta v sorazmerju:
– 50 % na podlagi ustanovitvenega deleža,
– 50 % na podlagi deleža vpisanih učencev v Glasbeno šolo Nazarje (na dan 30. 11.) iz posamezne občine v tekočem šolskem letu za sofinanciranje prihodnjega proračunskega leta.«
3. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v uradnih glasilih, katere uporabljajo občine ustanoviteljice in začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem uradnem glasilu.
Št. 032-0004/2018-9
Nazarje, dne 6. februarja 2020
Župan 
Občine Nazarje 
Matej Pečovnik 
Št. 014-0006/2019
Mozirje, dne 3. decembra 2019
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 
Št. 03201-0009/2018-2020-7
Gornji Grad, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Gornji Grad 
Anton Špeh 
Št. 007-0001/2017-6/1
Rečica ob Savinji, dne 19. decembra 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 
Št. 007-07/2017-2
Ljubno, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 
Št. 007-2/2020-1
Luče, dne 11. marca 2020
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 
Št. 0146-0002/2017-2
Solčava, dne 4. decembra 2019
Županja 
Občine Solčava 
Katarina Prelesnik