Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Št. 344-1/2020-3 Ob-2185/20, Stran 1239
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3, Uradni list RS, št. 38/13, 21/18 – ZNOrg), 7. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 44/15), Občina Kranjska Gora objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, tel. +386(0)4/58-09-800, matična številka: 5874327000, ID za DDV: SI 81758006, transakcijski račun: TTR: 01253-0100007684.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 44/15).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Kranjska Gora.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje javne službe pa se začne 1. 9. 2020.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
– organizacijska in strokovna usposobljenost prijavitelja,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– oddaljenost zavetišča,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opredeljene pod točko 3. javnega razpisa).
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Kranjska Gora.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 6. 7. 2020 prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, do 6. 7. 2020 do 12. ure.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),
– fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 6. 7. 2020 do 12. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 2020 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Kranjska Gora bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti 1. 9. 2020.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri Vesni Kunšič po elektronski pošti: kunsic@kranjska-gora.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Kranjska Gora http://obcina.kranjska- gora.si.
Občina Kranjska Gora