Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1396. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2019, stran 3157.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 9. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Štore za leto 2019 
1. člen 
Sprejeme se zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2019.
Konto
Naziv
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.253.534
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.053.217
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.758.387
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.429.384
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
251.460
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
74.437
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
3.106
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
294.830
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
246.745
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.299
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
6.992
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.002
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
31.792
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.195
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
3.800
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
8.395
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
188.122
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
130.082
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
58.040
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.181.475
40
TEKOČI ODHODKI 
1.371.304
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
292.273
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
48.241
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
979.434
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
12.428
409
REZERVE
38.928
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.303.850
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
919.279
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
88.674
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFRI
295.897
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
451.280
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
451.280
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
55.041
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
55.041
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
72.059
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
26.682
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
26.682
440
DANA POSOJILA
26.682
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–26.682
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
48.482
50
ZADOLŽEVANJE
48.482
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
48.482
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
68.661
55
ODPLAČILO DOLGA
68.661
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
68.661
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
25.198
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–20.179
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–72.059
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
15.800
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Štore za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0039/2019-1
Štore, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek