Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1378. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2020, stran 3115.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško na 13. seji dne 28. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 2/2020 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 448/10, k.o. 1351 – Armeško,
– parc.št. 450/17, k.o. 1353 – Raztez.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko