Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1373. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 45 Cs ppip in GR 320 ZD ppip, stran 3107.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 45 Cs ppip in GR 320 ZD ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 922/8, 922/12, 922/266 del, 926/2 del, 926/3 k.o. Stranska vas in 1248/1 del, 1248/18 del, 2137/1 del, 2137/2 del, 2137/3 del k.o. Grosuplje – naselje, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje, (Uradni list RS, št. 8/13), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SD OPN 2), (Uradni list RS, št. 59/15) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1), (Uradni list RS, št. 47/19) nahajajo v enoti urejanja prostora GR 45 CS ppip in GR 320 ZD ppip (v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. člen 
Na zemljiščih parc. št. 922/8, 922/12, 922/266 del, 926/2 del, 926/3 k.o. Stranska vas in 1248/1 del, 1248/18 del, 2137/1 del, 2137/2 del, 2137/3 del k.o. Grosuplje – naselje, spremenijo oziroma določijo določila posebnih prostorsko izvedbenih pogojev tako, da se glasijo:
GR 45
Cs
OPN
Obvezen javni program v delu pritličja objektov. Pri dimenzioniranju površin za mirujoči promet za javni program je treba upoštevati 92. člen odloka OPN. Največja dopustna višina objektov je do K+P+3, pri čemer objekti ne smejo presegati višine objektov Sončnih dvorov. Pri posegih v prostor je potrebno zagotoviti oblikovno homogenost.
GR 320
ZD
OPN
Poleg dopustne vrste gradnje in drugih posegov v prostor, ki so določeni v splošnih določilih odloka za namensko rabo ZD so dopustni tudi posegi iz prve alineje 19. točke 73. člena odloka.
3. člen 
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz območja lokacijske preveritve.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1608.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0001/2020
Grosuplje, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič