Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1380. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2019, stran 3116.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDDSLS-1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2019, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2019.
2. člen 
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu:
A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
I.
Skupaj prihodki
2.840.993,87
II.
Skupaj odhodki
3.241.209,53
III.
Proračunski presežek (I.–II.)
–400.215,66
B) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kap. deležev (IV.–V.) 
0
C) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
200.000,00
VIII.
Odplačilo dolga
81.678,12
IX.
Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–281.893,78
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
118.321,88
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
400.215,66
XII.
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta
360.554,88
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2020-01
Ljubno, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik