Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

P 376/2020-V Os-2191/20, Stran 1275
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 1. 6. 2020 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 376/2020-V, s katero zahteva, da se ugotovi, da je nepremičnina parc. št. 202/2, katastrska občina 1751 Tacen, v deležu do celote, premoženje nezakonitega izvora. Nadalje zahteva, da se to premoženje drugi toženi stranki Dragici Pjevac odvzame in odredi, da s pravnomočnostjo postane last Republike Slovenije.
2. Tožena stranka: 1. Tanja Rebolj, Kajakaška cesta 29A, Ljubljana - Šmartno, 2. Dragica Pjevac, Slivna 16a, Vače.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 376/2020-V z dne 4. 6. 2020, se glasi:
»I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 1. 6. 2020 tako, da se za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku drugi toženi stranki Dragici Pjevac ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu prepoveduje odtujitev in obremenitev nepremičnine ali stvarne pravice, ki so v njeno korist vknjižene na nepremičnini:
– zemljiška parcela št. 202/2, katastrska občina 1751 Tacen (ID 4600734; ID znak: parcela 1751 202/2),
z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi.
II. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora; ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 12. 6. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2020