Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1355. Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje, stran 3076.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
S T A L I Š Č E  5 
Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 
I. UVOD 
1. člen 
(1) Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje (v nadaljevanju stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi pooblaščeni revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16).
(2) Kadar se stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU 
2. člen 
(1) Revizijski pregled obsega:
1. revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za upravljanje ter
2. pregled izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanja pravil ravnanja, kot so določena v Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18; v nadaljevanju ZISDU-3) in Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19; v nadaljevanju Sklep o poslovanju).
(2) Na podlagi revizijskega pregleda pooblaščeni revizor skladno s pravili revidiranja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18; v nadaljevanju ZRev-2) pripravi poročilo:
1. o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja ter
2. o izpolnjevanju pravil ravnanja.
3. člen 
Pooblaščeni revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja pregleda:
1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene predpisane postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način določa linije poročanja ter razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti;
2. ali družba za upravljanje izvaja in vzdržuje računovodske in administrativne postopke iz 11. do 13. člena Sklepa o poslovanju, in če je relevantno, ali izvaja in vzdržuje postopke iz 87. in 89. člena Sklepa o poslovanju;
3. ali ima družba za upravljanje predpisane informacijske sisteme za podporo poslovanju in pripravljeno strategijo zagotavljanja njihovega razvoja in varnosti;
4. ali ima družba za upravljanje vzpostavljen predpisan sistem notranjih kontrol iz 3. podpoglavja II. poglavja Sklepa o poslovanju;
5. ali družba za upravljanje vodi evidence skladno s 4. podpoglavjem II. poglavja Sklepa o poslovanju;
6. ali ima družba za upravljanje opredeljene in dokumentirane vrste nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju njenih storitev in poslov, ter vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov iz 5. podpoglavja II. poglavja Sklepa o poslovanju;
7. ali ima družba za upravljanje dokumentirane krizne načrte in načrte neprekinjenega poslovanja v pogojih hudih motenj poslovanja iz 6. podpoglavja II. poglavja Sklepa o poslovanju.
4. člen 
Pooblaščeni revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja pravil ravnanja pregleda:
1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene in dokumentirane predpisane politike in postopke skrbnega pregleda naložb investicijskega sklada iz 77. člena Sklepa o poslovanju;
2. ali ima družba za upravljanje vzpostavljeno in dokumentirano predpisano politiko izvrševanja odločitev za trgovanje, ki ji omogoča izvršitev naročil pod pogoji, ki so za investicijski sklad oziroma stranko najugodnejši, in ali izvaja dokumentirano ureditev, ki ji omogoča učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz 78. člena Sklepa o poslovanju;
3. ali družba za upravljanje izvaja dokumentirane postopke in ukrepe iz 81. člena Sklepa o poslovanju, ki zagotavljajo takojšnje, pošteno in hitro izvajanje transakcij v imenu investicijskega sklada oziroma v imenu drugih strank.
5. člen 
Kadar družba za upravljanje opravlja tudi storitve gospodarjenja ali pomožne storitve, pooblaščeni revizor revizijski pregled tega dela poslovanja in dodatno revizorjevo poročilo pripravi s smiselno uporabo pravil, ki veljajo za revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah.
III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU 
6. člen 
(1) Pooblaščeni revizor o opravljenem pregledu iz 1. točke prvega odstavka 3. člena poroča na način, določen s smiselno uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami, v obliki iz zgleda, ki je v prilogi tega stališča.
(2) V poročilu pooblaščeni revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. V poročilu pooblaščeni revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugotovljenih napakah in izjemah.
(3) Kadar pooblaščeni revizor v skladu s 6. členom tega stališča izvaja tudi dogovorjene postopke s smiselno uporabo pravil, ki veljajo za revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah, poročilo iz prvega odstavka tega člena dopolni tudi z dejanskimi ugotovitvami, ki izhajajo iz opravljenih postopkov.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA 
7. člen 
Za pojasnila in tolmačenje posameznih členov stališča je pristojen strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.
8. člen 
To stališče začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega stališča preneha veljati Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/14).
Št. 0072-4/2020-3
Ljubljana, dne 26. maja 2020
EVA 2020-1611-0078
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem