Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

Št. 02112-432/2020-1 Ob-2177/20, Stran 1271
Katastrska občina: 2285 Biljana
Številka: 02112-432/2020-1
Datum: 14. 5. 2020
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2285 Biljana, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 14. 5. 2020 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2285 Biljana izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka od zahodnega dela meje parcel 839, 842 in 844 v katastrski občini 2285 Biljana do državne meje z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 1. 7. 2020.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 6. 7. 2020)
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 9. 7. 2020)
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 13. 7. 2020)
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), je dne 14. 5. 2020 v skladu s 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl. US, 79/12 – Odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) po uradni dolžnosti v katastrski občini 2285 Biljana uvedla postopek nastavitve zemljiškega katastra. Geodetska uprava je namreč ugotovila, da v katastrski občini 2285 Biljana nekatera zemljišča niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Geodetska uprava je na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje, na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega katastra, in sicer znotraj območja, ki ga na eni strani omejujejo parcele št. 839, 842 in 844 v katastrski občini 2285 Biljana, na drugi strani pa državna meja z Republiko Italijo. Prav tako je geodetska uprava s tem sklepom na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN objavila podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. S tem sklepom pa je geodetska uprava določila tudi roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava odločila, da stroškov postopka ni.
Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b.).
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica