Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1367. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 3098.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. seji dne 28. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: odlok).
(2) Podlaga za odlok so stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere, povzeti iz določb predpisa, ki ureja podlage za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč.
(3) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(4) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, določena s tem odlokom, so:
– površina gradbene parcele,
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(5) Ta odlok določa tudi upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorenja vas - Poljane se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje (komunalne odpadne vode) in
– javne površine (infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov).
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Obstoječi objekt je objekt, ki se na dan uveljavitve tega odloka nahaja na območju Občine Gorenja vas - Poljane in za katerega velja, da ni nelegalen objekt ali neskladen objekt.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi, ki jih določa veljavna državna zakonodaja.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme)
(1) S cestnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in javnimi površinami so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Dobje, Poljane nad Škofja Loko, Predmost, Hotovlja, Četena Ravan, Hotavlje, Trebija in Podgora.
(2) S cestnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in javnimi površinami so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Murave, Javorje in Dolenčice.
(3) S cestnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in javnimi površinami so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Suša, Malenski Vrh, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Hlavče Njive, Srednja vas - Poljane, Žabja vas, Stara Oselica, Fužine, Delnice, Bukov Vrh, Podvrh in Zapreval.
(4) S cestnim omrežjem in javnimi površinami so opremljena naslednja naselja oziroma njihovi deli: Goli Vrh, Dolge Njive, Lučine, Brebovnica, Prelesje, Zadobje, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Bačne, Kremenik, Vinharje, Žirovski Vrh Sv. Antona, Kladje, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Sovodenj, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Krnice pri Novakih, Kopačnica, Srednje Brdo, Volaka, Debeni, Studor, Leskovica, Lajše, Robidnica, Laze, Čabrače, Jelovica, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Gorenja Ravan, Dolenja Ravan, Jazbine, Lovsko Brdo, Volča, Smoldno, Zakobiljek, Lom nad Volčo, Podobeno, Mlaka nad Lušo, Jarčje Brdo in Krivo Brdo. S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Dobje, Poljane nad Škofja Loko, Predmost, Hotovlja in Četena Ravan (del). Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen 
(dejanska opremljenost objekta z obstoječo komunalno opremo) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njihova uporaba.
(2) Če iz dokumentacije, katero predloži zavezanec ob oddaji vloge za odmero komunalnega prispevka ali dokazil zavezanca in dokumentacije s katero razpolaga organ, ni razvidno drugačno stanje, veljajo naslednje določbe:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje oziroma pozitivno mnenje za priklop.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in soglasje oziroma pozitivno mnenje za priklop ni izdano, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Z javnimi površinami so opremljeni vsi objekti na območju občine.
(3) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh.
6. člen 
(površina gradbene parcele stavbe) 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele lahko upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stanovanjske stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stanovanjsko stavbo in računskega faktorja površine (Fp), pri čemer velja, da računski faktor površine (Fp) znaša 3,94.
(5) Računski faktor površine se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen.
8. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,7:0,3.
9. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta (Fn) in se določi v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti, se upošteva dejanska namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta (Fn):
– faktor namembnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) in industrijske stavbe (CC-SI: 1251) se določi v višini 0,7,
– faktor namembnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0,
– faktor namembnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,15,
– faktor namembnosti za tri- in večstanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3,
– faktor namembnosti za gradbene inženirske objekte se določi v višini 0,5,
– faktor namembnosti za druge gradbene posege (CC-SI: 3) se določi v višini 1,3.
10. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje 
5,40
11,00
Javne površine
0,70
2,00
11. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
(1) Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
Cestno omrežje
49,54
Vodovodno omrežje
87,87
Kanalizacijsko omrežje 
97,49
Javne površine
26,62
(2) Prispevna stopnja zavezanca iz prvega ostavka tega člena se vsako leto indeksira z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako Gradbena dela-ostala nizka gradnja (v nadaljevanju indeks cen), na način, da se vrednost prispevne stopnje iz prvega odstavka tega člena množi z indeksom cen.
(3) Prva indeksacija prispevne stopnje se lahko izvede v letu 2021 za indeks cen leta 2020.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega odstavka tega člena.
(3) Skupni komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se ga odmeri zavezancu, se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na naslednji način:
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
– AGP
površina gradbene parcele stavbe,
– ASTAVBA
bruto tlorisna površina objekta,
– AGIO
površina gradbeno inženirskega objekta,
– DpO
delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– DtO
delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– CpO(i)
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme,
– CtO(i)
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme,
– Fn
faktor namembnosti objekta,
– Psz(i)
prispevna stopnja zavezanca,
– KPobstoječa (i)
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
– KPobstoječa
celotni izračunani komunalni prispevek.
(5) Neglede na prvi in tretji odstavek tega člena, se uporablja vsakokratno veljavna formula iz Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
13. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru, da zavezanec pri vložitvi vloge za odmero komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja, se pri obračunu komunalnega prispevka upošteva tudi 14. člen tega odloka. Pri odmeri komunalnega prispevka se pretekla vlaganja v posamezno vrsto komunalne opreme upoštevajo največ do višine vrednosti dotične komunalne opreme za novo stanje. Če je vrednost komunalne opreme iz naslova preteklih vlaganj nižja od vrednosti komunalne opreme za novo stanje, se komunalni prispevek odmeri le za razliko. Če je vrednost komunalne opreme iz naslova minulih vlaganj višja od vrednosti komunalne opreme za novo stanje, se razlike ne vrača, temveč se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja posebnih primerov obračuna komunalnega prispevka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila in podatke o obstoječem objektu.
(5) Vrednost komunalne opreme za obstoječi objekt in obstoječo gradbeno parcelo objekta ali njen del, ki ni znana iz izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka na podlagi vloge zavezanca po 12. 1. 2010, se izračuna enako kot za novogradnjo.
(6) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(7) Če zavezanec ne odstrani obstoječe stavbe, za katero je ob odmeri komunalnega prispevka za novo stavbo uveljavljal olajšavo iz naslova preteklih vlaganj, v roku 90 dni od izvedbe priklopa nove stavbe na komunalno infrastrukturo oziroma najkasneje v roku 10 let od datuma izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo nove stavbe, mu občinski organ z dopolnilno odločbo naloži plačilo oproščene razlike komunalnega prispevka za gradnjo nove stavbe, ki je enaka upoštevani revalorizirani vrednosti olajšave.
14. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo upoštevajo v primeru sočasne rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe, ki se nahajata na isti gradbeni parceli ali njenem delu in sicer največ v višini revaloriziranega zneska plačanega komunalnega prispevka za posamezno dotično komunalno opremo obstoječe stavbe, ki je bil odmerjen z odločbo na podlagi vloge zavezanca po 12. 1. 2010, za ostalo komunalno opremo stavb, za katero se odmerja komunalni prispevek, pa v višini 80 % vrednosti komunalne opreme obstoječe stavbe.
(2) Neglede na določbe prvega odstavka tega člena, se pretekla vlaganja ne upoštevajo za stavbe, ki se po predpisu o razvrščanju objektov razvrščajo med enostavne in nezahtevne objekte.
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta zavezanec lahko uveljavlja pretekla vlaganja v izgradnjo javnega cestnega omrežja iz naslova preteklih vlaganj iz naslova lastništva dotičnega nelegalnega obstoječega objekta, in sicer največ v višini preostanka neamortizirane vrednosti revaloriziranega zneska minulih vlaganj. Pri tem se upošteva amortizacijska doba za cestno omrežje: 33 let.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere uporaba je s predpisom obvezna,
– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina oziroma se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(3) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.
(4) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebna za odmero komunalnega prispevka. Če taka dokumentacija ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni zahtevana po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto nje predloži drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz katere bodo razvidni podatki, potrebni za odmero komunalnega prispevka.
(5) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.
(6) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva tudi pogodbo o opremljanju sklenjeno med investitorjem in občino, če investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradi komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču.
16. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
17. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se komunalni prispevek za obstoječe stanovanjske objekte, odmerjen po uradni dolžnosti, plača največ v dveh obrokih z največ trimesečnim zamikom med njima.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se komunalni prispevek za obstoječe stanovanjske objekte, odmerjen po uradni dolžnosti, odmeri v do 12 mesečnih obrokih, če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka prejema socialno pomoč ali varstveni dodatek in pred izdajo odločbe organu predloži odločbo Centra za socialno delo iz katere izhaja, da je upravičen do socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.
(4) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v nerevaloriziranem znesku. Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.
18. člen 
(namenska poraba sredstev zbranih s komunalnim prispevkom) 
(1) Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
(2) Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 108/09, 27/12, 22/13, 98/13 in 48/16) in
– Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 55/16 in 13/17).
21. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-023/2020-1
Gorenja vas, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti