Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017, Kazalo


MINISTRSTVA

46. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
47. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
48. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

49. Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb

BANKA SLOVENIJE

50. Sklep o uporabi Smernic o posredni podpori za posle listinjenja
51. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti
52. Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev

SODNI SVET

53. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju in predsednika Okrajnega sodišča v Sežani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

54. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
55. Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017
56. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

57. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
58. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2017
59. Revalorizacija minimalne letne tarife

OBČINE

Brezovica

60. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

61. Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
62. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Kranj

63. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN2

Ljubljana

64. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«

Mirna Peč

65. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018

Moravske Toplice

66. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola, Pártosfalva

Murska Sobota

67. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)
68. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2017

Nova Gorica

69. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
70. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
71. Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica

Prebold

72. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2018

Sevnica

73. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

Sodražica

74. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica

Šentjur

75. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šentjur
76. Odlok o prenehanju Odloka o varovanju pitne vode zajetja za Kalobje
77. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
78. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
92. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

Šentrupert

79. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert
80. Pravilnik o sofinanciranju drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Šentrupert
81. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Šentrupert
82. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmartno pri Litiji

93. Sklep o ukinitvi Sklepa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
94. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-37 in del ŠM-36

Zagorje ob Savi

83. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o.

Žalec

84. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše
85. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
86. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
87. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
88. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017
89. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018
90. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017
91. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018

POPRAVKI

95. Popravek Pravil o vsebini in obliki diplom Univerze v Novi Gorici

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost