Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

80. Pravilnik o sofinanciranju drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Šentrupert, stran 336.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 17. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Šentrupert 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje tistih programov oziroma projektov društev in organizacij v Občini Šentrupert, ki niso predmet drugih javnih razpisov in pozivov, ki jih objavlja Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina), oziroma niso financirani iz drugih virov proračuna Občine.
2. člen 
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev in njihovih sekcij,
– prireditve in projekti neprofitnih organizacij in ustanov, ki so v interesu Občine.
3. člen 
Programi in vsebine iz prejšnjega člena se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine, v katerem se določi tudi višina predvidenih sredstev.
II. POGOJI IN POSTOPKI 
4. člen
Društva (in organizacije) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Šentrupert,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na posameznem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih (določba velja le za društva).
Izjemoma ima lahko prijavitelj sedež tudi izven občine, pod pogojem, da ta organizacija vključuje aktivne člane ali uporabnike iz Občine Šentrupert in bo projekt izveden na območju Občine Šentrupert.
Izvajalec lahko na javni razpis kandidira le z enim programom oziroma projektom.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se prijaviteljem dodelijo na osnovi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi po sprejetju proračuna občine, na spletni strani Občine.
6. člen 
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo društva izpolnjevati,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– rok prijave,
– rok v katerem bodo društva obveščena o izidu,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij.
7. člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja javni uslužbenec občinske uprave.
Po poteku roka za oddajo prijav komisija pregleda prispele vloge in ugotovi popolnost prispelih vlog. Izvajalce programov, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pisno pozove na dopolnitev v roku 8 dni. Nepopolnih vlog po tem roku komisija ne obravnava.
8. člen 
Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev, pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga potrdi župan, in o tem obvesti izvajalce. Izvajalec programov, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti obvestila o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema obvestila. O zahtevku dokončno odloča župan.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem javnem razpisu, bodo valagateji obveščeni praviloma v 60 dneh po zaključenem razpisu.
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa oziroma projekta v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
Če izbrani izvajalec ne podpiše in vrne pogodbe v 15-ih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
Občina Šentrupert lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
9. člen 
Izjemoma lahko župan iz ostanka sredstev po izvedenem javnem razpisu, sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
10. člen
Izvajalci programov in projektov morajo po realizaciji oddati zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi. V primeru, da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izvajalec ni upravičen do izplačila v pogodbeni višini, oziroma se sredstva lahko ustrezno zmanjšajo.
Namensko porabo in zakonitost pridobitve proračunskih sredstev za druge programe in projekte po tem pravilniku oziroma javnem razpisu spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje družbenih dejavnosti, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe in zakonitost pridobitve proračunskih sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe ali nezakonite pridobitve proračunskih sredstev mora prejemnik vrniti odobrena oziroma že izplačana sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila teh sredstev. Za kršitev se šteje predvsem, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva;
– druge kršitve in nepravilnosti.
V primerih ugotovljenih kršitev iz drugega odstavka tega člena upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. MERILA 
11. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih točk in višino zagotovljenih proračunskih sredstev.
Prijavljeni programi oziroma projekti bodo izbrani in ovrednoteni na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
– preglednost programa oziroma projekta (cilji ter nameni programa oziroma projekta so jasno opredeljeni),
– usklajenost vsebine in ciljev programa oziroma projekta s predmetom poziva (program oziroma projekt pomeni prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine),
– kvaliteta in realna izvedlijivost programa oziroma projekta (program oziroma projekt je kvaliteten in realno izvedljiv; ima jasno finančno konstrukcijo), (5 točk – delež lastnih sredstev 50–70 % ocenjene vrednosti programa, 10 točk – delež lastnih sredstev nad 70 % ocenjene vrednosti programa),
– število aktivnih članov društva ali uporabnikov programa (5 točk – do 15, 10 točk – nad 15–30, 15 točk – nad 30),
– vsebine vzgojno izobraževalne narave (20 točk),
– izkušnje oziroma reference prijavitelja programa oziroma projekta (10 točk),
– priprava in izvedba javne prireditve v Občini Šentrupert (20 točk),
– organiziranje oziroma sodelovanje na tekmovanjih (10 točk),
– promocija (program oziroma projekt prispeva k prepoznavnosti občine) (15 točk).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Šentrupert, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost