Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

63. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN2, stran 295.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) župan Mestne občine Kranj sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN2
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začne postopek drugih sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: SD IPN2), ki je bil sprejet z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/14 – tehnični popravek; v nadaljevanju: IPN MOK).
(2) IPN MOK je stopil v veljavo novembra 2014 in predstavlja nov temeljni operativni prostorski dokument. Z navedenim SD IPN2 želimo uskladiti veljavni akt, s v letu 2016 sprejetimi OPPN-ji, ki so bili sprejeti na podlagi 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C, Uradni list RS, št. 43/11) ter odpraviti nekaj manjših tehničnih napak.
2. člen 
(območje, predmet in vrsta postopka SD IPN2) 
(1) S SD IPN2 bomo uskladili namensko rabo prostora z veljavnimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti za preselitev kmetijskih gospodarstev Zmrzlikar, Krt, Knez, Nastran in Šenk, uskladili zaris EUP NE 12 z dejanskim stanjem ter uskladili neustrezen prenos podatka iz analogne v digitalno obliko v naselju Podreča po sanacijskem PUP.
(2) Postopek SD IPN2 se vodi po kratkem postopku sprememb in dopolnitev OPN, v skladu s 53.a členom ZPNačrt.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V okviru predmetnega postopka se dodatnih strokovnih rešitev in strokovnih podlag ne bo pridobivalo.
4. člen 
(roki za pripravo SD IPN2) 
Priprava SD IPN 2 bo potekala po kratkem postopku na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog SD IPN 2 bo, skupaj z obrazložitvijo, pred sprejemom na Mestnem sve tu Mestne občine Kranj javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem svetu 15 dni, v tem času bo javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
SD IPN2 so take narave, da ne terjajo sodelovanja nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
6. člen 
(finančna sredstva) 
Finančna sredstva za pripravo SD IPN2 bo pripravljavec zagotovil v proračunu Mestne občine Kranj.
7. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-31/2016-2-48/15
Kranj, dne 9. januarja 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost