Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Ob-1012/17, Stran 37
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/2016) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za leto 2017 s področja ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
S podporo kulturnim projektom mestna občina omogoči izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
S tem javnim razpisom bodo za sofinanciranje izbrani tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
II. Opredelitev pojmov:
– Javni interes je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na področju mestne občine, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z lokalnim programom za kulturo mestne občine, udejanja pa z javnim razpisom za financiranje kulturnih projektov.
– Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
– Izraz kulturni projekt (v nadaljevanju projekt) se uporablja za označevanje posamične kulturne aktivnosti, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena samostojna celota in bo izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica ter tudi za označevanje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto.
– Izraz nevladna kulturna organizacija se uporablja za pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zasebni zavod ali druga nevladna organizacija, ki deluje na razpisnih področjih.
– Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec projekta, ki predstavlja in zastopa organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj.
III. Višina sredstev, ki so predmet javnega razpisa je 60.000 EUR.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dva projekta.
IV. Namen tega javnega razpisa je ohranjanje, spodbujanje in razvoj za mestno občino pomembnih projektov, ki se izvajajo na njenem območju in so dostopni širši javnosti.
V. Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali,
– odgovorna oseba izvajalca ni bila kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju o prijavljenem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– dejavnost prijavitelja se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma iz proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica oziroma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
VI. Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo na območju mestne občine.
Vloga na razpis lahko vsebuje največ dva projekta, ki se lahko tudi sofinancirata. V primeru, da vloga vsebuje več kot dva projekta, bo zavržena.
Prijavljeni projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih javnih razpisov mestne občine oziroma preko javnega razpisa (poziva) Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica oziroma iz drugih sredstev mestne občine.
VII. Mestna občina iz sredstev tega razpisa ne sofinancira: profitnih projektov, odhodkov za plače prijaviteljev, odhodkov za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.
VIII. Upravičenci za prijavo na javni razpis so:
– nevladne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v mestni občini, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zavod ali druga nevladna organizacija in
– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah, javni zavodi in fizične osebe, ki niso vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi, niso upravičenci za prijavo na razpis.
Vloge prijaviteljev, ki niso upravičenci, bodo s sklepom zavržene.
IX. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo kulturnega projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega kulturnega projekta na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani s strani drugih financerjev ali iz drugih javnih razpisov oziroma drugih proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija).
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Splošni stroški delovanja prijavitelja niso upravičeni stroški.
Če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture, lahko do 40 % sredstev, prejetih na javnem razpisu, nameni za lasten honorar in se ta delež šteje kot upravičeni strošek.
Skupna sredstva financiranja prijavljenega projekta iz javnih in drugih virov ne smejo presegati upravičenih stroškov projekta, zaprošeni delež sredstev iz proračuna mestne občine pa ne sme presegati 70 % prihodkov prijavitelja za prijavljeni projekt.
X. Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) in obvezne priloge k prijavnemu obrazcu. Vloga je popolna, če vsebuje vse navedene dokumente. Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino prijavljenih projektov. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni vlogi vsak projekt prijaviti na posameznem razpisnem obrazcu.
XI. Strokovna komisija oceni projekte na podlagi naslednjih kriterijev: 1. Kadrovski in materialni pogoji za izvedbo projekta (do 10 točk), 2. Kakovost predstavitve projekta, projekt ima razviden časovni plan, izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi (do 15 točk), 3. Projekt se izvaja na zahtevnejšem nivoju, izpolnjuje višje strokovne standarde, pričakovana prepoznavnost v širšem prostoru, produkcijska zahtevnost projekta, obseg produkcije (do 10 točk), 4. Izvedba projekta je velikega pomena za mestno občino (njegova izvedba prispeva k aktivnejšemu razvoju občine kot celote, prispeva k ustavitvi bega možganov, ustvarja pomemben renome mestne občine kot enega izmed najpomembnejših kulturnih središč Slovenije, prispeva k vzpostavljanju Nove Gorice kot resničnega regijskega središča, prispeva k dvigu študentske populacije, posledično tudi k gospodarskemu razvoju občine, prispeva k položaju Nove Gorice kot pomembne enote znotraj čezmejne regije, predvsem kot osrednjega mesta Slovencev, tudi zamejcev (do 15 točk), 5.a) Izvajalec ima status organizacije posebnega pomena na področju kulture na podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture (5 točk), reference izvajalca pri izvedbi projektov na prijavljenem področju (izvedba pomembnih projektov v preteklosti, dosedanje financiranje iz drugih virov (ministrstva, sredstva EU itd.), odmevnost dosedanjega dela in ustvarjanja prijavitelja v ožjem in širšem okolju, nagrade, priznanja, pisma podpore uglednih osebnosti s področja kulture itd. (do 5 točk) – samo za nevladne organizacije ali 5.b) Prepoznavnost in dosežki samostojnega ustvarjalca na področju kulture v ožjem in širšem okolju na občinskem, regionalnem, nacionalnem oziroma mednarodnem nivoju (nagrade, recenzije, objave itd., izvedba pomembnih projektov v preteklosti) (do 10 točk) – samo za samostojne ustvarjalce na področju kulture, 6. Finančno vrednotenje projekta: ustreznost, preglednost, realnost, ekonomičnost, uravnoteženost finančne konstrukcije, nekomercialna naravnanost projekta (do 15 točk), 7. Vsebinsko vrednotenje projekta: raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih vsebin, konceptualna zaokroženost, celovitost in jasno opredeljeni cilji projekta obseg ter vsebinska zaokroženost projekta, splošna vsebinska ocena, obsežnost in zahtevnost, izvirna zasnova in celovitost, ustvarjalni pristop, dovršenost, preglednost, jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo, realnost izvedbe, metode dela (do 25 točk).
Končno število točk za posamezen projekt se izračuna kot povprečna ocena posameznih članov komisije.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezen projekt znaša 100 točk. Financirajo se tisti projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih kriterijev prejmejo povprečno oceno od 60 do 100 točk. Projekti, ki v postopku ocenjevanja ne dosežejo 60 točk, ne bodo sofinancirani.
Mestna občina pisno obvesti prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter o predlogu strokovne komisije. Obvestilo mora vsebovati povprečno število točk, ki jih komisija dodeli po posameznih kriterijih, povprečne vsote vseh dodeljenih točk ter obrazložitev komisije. V obvestilu se določi rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive prijaviteljev na obvestilo iz prejšnjega člena in oblikuje končni predlog dodeljenih točk.
Končni izračun vrednosti sofinanciranja posameznega projekta se izračuna na podlagi naslednje formule:
RAZPISANA SREDSTVA
X
KONČNO ŠTEVILO TOČK 
ZA PROJEKT
X
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA 
ZA POSAMEZEN PROJEKT
VSOTA IZRAČUNANIH 
DELEŽEV PROJEKTOV
100
Predlog višine sredstev financiranja za posamezen projekt se določi na podlagi določb Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja, višine upravičenih zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine razpisanih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov za izvedbo posameznega projekta.
Postopek, kriteriji in način točkovanja vlog so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
XII. Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu.
Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni vlogi vsak projekt prijaviti na posameznem razpisnem obrazcu.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
XIII. Prijavljeni projekt mora biti realiziran v letu 2017.
XIV. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017. Skrajni rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo ter končnega poročila je 30. november 2017, razen za projekte, ki se bodo izvajali v mesecu decembru 2017, kar bo jasno razvidno iz prijave na javni razpis. V tem primeru je skrajni rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 22. december 2017.
XV. V letu 2017 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje projektov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
XVI. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko »razpisi«. Zainteresirani lahko za razpisno dokumentacijo zaprosijo tudi preko elektronskega naslova majda.petejan@nova-gorica.si oziroma petra.konrad@nova-gorica.si ali jo prevzamejo osebno v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III), dodatne informacije pa lahko dobijo na tel. 335-01-65 (Majda Petejan) oziroma 335-01-61.
Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pravočasno poslati na naslednji naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, zoznako »Javni razpis za kulturo 2017 – Ne odpiraj« ali jih osebno oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 36/I). Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.
V primeru dopolnjevanja vloge, ki jo prijavitelj lahko dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis, je potrebno poleg oznake javnega razpisa ter naziva in naslova prijavitelja navesti tudi besedo »Dopolnitev«.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, tj. do 13. 2. 2017 do 10. ure prispe na naslov naročnika (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 13. 2. 2017 do 10. ure vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Vlogo, ki ni pravočasna, ni oddana izključno na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu. Predvideni datum odpiranja bo 14. 2. 2017 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju projektov pisno obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
XVII. Župan lahko do izdaje odločb ustavi postopek javnega razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki se objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost