Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Št. 41002-11/2016 Ob-1022/17, Stran 15
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki omogočajo posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščenosti družbe in kontinuitete društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Sofinancirani bodo programi:
a) Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program vključuje pomoč pri koriščenju zdraviliško klimatskega zdravljenja, organiziranje zdravstvene oskrbe ali terapij na domu ali v drugih prostorih, ki so namenjeni ambulantni zdravstveni oskrbi ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev.
b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organiziranje, izvajanje spominskih proslav, svečanosti in prireditev, pripravo razstav, predavanj in literature ter urejanje in upravljanje prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju, predstavitvi zgodovinskega izročila.
c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne pomoči, pomoč pri organiziranju in izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja.
2. Pogoji za kandidiranje
Vlagatelj vloge za dodelitev sredstev (v nadaljevanju: vloga) mora, da lahko kandidira na tem javnem razpisu, izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ima status društva v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali žrtev vojnega nasilja;
b) ni vključen v zvezo ali združenje, s statusom društva v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali žrtev vojnega nasilja;
c) z vlogo prijavljeni program se nanaša na področje, na katerem ima status društva v javnem interesu in je predmet tega javnega razpisa;
d) ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje. To so stroški dela, storitev in materialni stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa;
e) ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
f) ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju dejavnosti društev, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) v preteklih obdobjih.
3. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Z vlogo prijavljeni programi se bodo v okviru meril navedenih v tabeli spodaj, ocenili in točkovali po merilih, ki so podrobneje opredeljena in posamezno s številom točk ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Merila za ocenjevanje programov navedenih v drugem odstavku 1. poglavja javnega razpisa, katerih opredelitev in razpon točk za posamezen program, je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji:
Merila 
Število točk
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega razpisa 
(za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10))
od 0 do 30
3.2. Obseg programa (skupaj) 
(za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 90); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 90); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 90))
od 0 do 270
3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklih obdobjih 
(za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10))
od 0 do 30
3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa 
(za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10))
od 0 do 30
Vloge, ki za programe od skupno možnih 340 točk ne bodo zbrale vsaj 30 točk, bodo zavrnjene. Programi, ki bodo v merilu “3.1. Ustreznost in skladnost vsebine programa”, ali merilu “3.2. Obseg programa”, ali merilu “3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta”, prejeli 0 točk, se ne bodo upoštevali pri skupni oceni programov, prijavljenih z vlogo.
Program, ki bo prijavljen izven področja, na katerem ima vlagatelj (v nadaljevanju: društvo) priznan status društva v javnem interesu, se ne bo ocenjeval. Društvo lahko ob programu področja, na katerem ima priznan status društva v javnem interesu, z vlogo prijavi tudi program socialno-zdravstvenega varstva.
Če so z vlogo prijavljeni vsi programi iz drugega odstavka prvega poglavja, je mogoče z vlogo doseči največ 360 točk. Če je z vlogo prijavljen le en program, pa je mogoče doseči največ 120 točk in v primeru dveh prijavljenih programov največ 240 točk.
4. Okvirna višina finančnih sredstev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov v letu 2017 je 250.000,00 EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2017, proračunske postavke 130088 – Sofinanciranje programov društev.
V letu 2018 bodo za izbrane programe po določilih tega javnega razpisa sklenjene pogodbe o sofinanciranju v okviru sprejetega proračuna za leto 2018.
5. Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezno društvo
Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezno društvo za sofinanciranje programov v letu 2017 in v letu 2018, je odvisna od vrednosti točke in doseženega števila točk, ki jih društvo z vlogo doseže na tem javnem razpisu. Vrednost točke se določi tako, da se okvirna višina sredstev javnega razpisa za posamezno leto deli s skupnim številom doseženih točk vseh ocenjenih vlog.
Ne glede na prejšnji odstavek, višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno društvo za sofinanciranje dejavnosti društva, ne more presegati višine sredstev, ki so za ta namen predvidena v finančnem načrtu društva.
6. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba sredstev v okviru programov
Dejavnost društva je upravičena, če je v zvezi s predmetom javnega razpisa. Zato je upravičena, če je v zvezi z izvajanjem programov, ki so v obliki storitvene ali finančne podpore pri: zdraviliško klimatskem zdravljenju, zdravstveni oskrbi, terapijah, nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov in prilagoditvah, spominskih proslavah in prireditvah, razstavah, seminarjih, predavanjih ter pripravi literature, urejanju in upravljanju prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju, predstavitvi zgodovinskega izročila, izvedbi delavnic za ohranjanje zdravja, denarni pomoči, izvedbi opravkov, ki ohranjajo socialno vključenost in kakovost bivanja. Upravičena je tudi dejavnost društva, ko izvaja redne naloge in operativne aktivnosti, ki zagotavljajo kontinuirano organiziranost in prepoznavnost društva.
Poraba sredstev je upravičena, če je poraba:
a) s programom neposredno povezana, potrebna za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem programa;
b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in namen plačila);
c) povezana z delom oseb, ki izvajajo program;
d) povezana s stroški rednega delovanja društva (telekomunikacija, urejanje internetne strani, internet, publikacije društva, elektrika, ogrevanje, komunala, najem prostorov, računovodske storitve, pisarniški material, bančni stroški, poštni stroški) in ne presegajo 25 % vseh sredstev, ki so društvu dodeljena;
e) iz obdobja dovoljene porabe sredstev;
f) s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika;
g) izkazana z verodostojnimi knjigovodskimi in drugimi listinami.
Neupravičena je poraba sredstev, če je poraba za:
a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme;
b) investicije;
c) nakup in obnovo nepremičnin;
d) plačilo dolgov in obresti;
e) stroški, ki niso predvideni v vlogi za dodelitev sredstev.
7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Sredstva dodeljena s tem javnim razpisom morajo biti porabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju programov za leto 2017 in za leto 2018.
Društvu se sredstva nakazujejo v skladu s plačilnimi roki po veljavnih predpisih o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, mesečno ali v večmesečnih časovnih intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki se izvaja v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 in v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
8. Predložitev vlog in rok za oddajo vloge
Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu 02/2017/2018. Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 1. 2017.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog ali je oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Društvo lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo vloge. Vse spremembe in dopolnitve vloge morajo biti na naslov ministrstva predložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev/sprememba prijave – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
9. Odpiranje vlog
Vloge bo odpirala komisija dne 24. 1. 2017 ob 10. uri,v prostorih ministrstva. Odpiranje je javno.
Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so prispele oziroma bile predložene ministrstvu.
Nepravočasne vloge, oddane v nepravilno opremljenih ovojnicah ali predložene na drug način, kot določa ta javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Komisija pri odpiranju vlog ugotovi formalno popolnost vlog. Formalno je popolno vloga, če je vložena na ustrezno izpolnjenem obrazcu 02/2017/2018.
Komisija v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopolnitve vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki po poteku roka za dopolnitev vlog niso oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali nimajo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v skladu s pozivom ali niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
10. Ocenjevanje vlog in obveščanje o izidu javnega razpisa
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2. poglavja ali ne izpolnijo meril iz zadnjega odstavka 3. poglavja tega javnega razpisa, se zavrnejo.
Po preizkusu in oceni vlog, na podlagi pogojev in meril iz 2. in 3. poglavja tega javnega razpisa ministrica ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o izbiri, izda sklep o izboru prejemnikov sredstev za izvedbo programov v letu 2017. Po sprejetju Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 izda ministrica ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o izbiri, sklep o višini sredstev za izvedbo programov v letu 2018.
Potencialni prejemniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 6. 2. 2017.
Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Na podlagi sklepa o izboru prejemnikov in višini sredstev za izvedbo programov v letu 2017 se sklenejo pogodbe o sofinanciranju. Posebej se sklenejo pogodbe o sofinanciranju v letu 2018 na podlagi sklepa o višini sredstev za izvedbo programov v letu 2018.
Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe društvo ne odzove, se šteje, da je odstopilo od vloge.
11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prejmete na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, po telefonu: Evelin Dogan, št. 01-369-7874, Jelka Janež-Tavčar, št. 01-369-7889 in po elektronski pošti: gp.mddsz@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost