Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Ob-1045/17, Stran 59
Na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Višje strokovne šole 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53., 55., 58., 92., 96., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata/-ke sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za ravnatelja/-ico Višje strokovne šole«.
Prijava mora vsebovati:
– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu predavatelja višje šole in dokazila o najmanj petih letih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja in vizija razvoja Višje strokovne šole za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil/-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Potrdila ob oddaji vloge ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega poziva za dopolnitev vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Ljubljana

AAA Zlata odličnost