Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

67. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24), stran 299.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''Jezera'' ob AC v Rakičanu za enoti urejanja RA 23 ter RA 24 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) (v nadaljevanju: OPN) je osnovna namenska raba na obravnavanem območju opredeljena v pretežnem delu kot območja drugih zemljišč, v preostalem delu pa kot območja voda ter območja stavbnih zemljišč. Območje zajema enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) RA 23 in RA 24, s podrobnejšo namensko rabo LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora, VC – celinske vode ter ZD – druge urejene zelene površine. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati določbe 90. člena OPN.
(2) Na delu obravnavanega območja gramoznice ''Jezera'' je opuščen kop zalit s podtalnico, ki se sanira sprotno glede na potek izkoriščanja gramoza. OPPN se pripravlja na pobudo naročnika in investitorja GPI PETER BICO s.p., Melinci 130, 9231 Beltinci.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in oblika OPPN) 
(1) Območje OPPN zajema EUP RA 23 ter RA 24. Nahaja se v statističnem naselju Rakičan, južno od avtoceste, ob varovalnem gozdu v neposredni bližini farme Jezera. Območje, ki je zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev, obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami ali deli parcelnih številk: 1968/4, 1969/2, 1970/2, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192 in 2193, vse k.o. Rakičan. Velikost območja urejanja je 6,8 ha. Območje urejanja z OPPN se lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in infrastrukturne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo.
(2) Predmet OPPN je določitev pogojev za izkoriščanje gramoza ter pogojev za sanacijo celotnega območja po končani eksploataciji. Sanacijo obrežja gramoznice je potrebno izvajati sprotno ter izvajati ukrepe za preprečitev onesnaženja okolja, po končanem izkoriščanju pa območje nameniti rekreacijski dejavnosti. Na območju OPPN ni dopustno načrtovati spremljevalnih dejavnosti (npr. betonarna, asfaltna baza, odlaganje gradbenih in drugih odpadkov). Priključevanje na komunalno infrastrukturo bo načrtovano v skladu s pogoji iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora.
(3) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(4) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno z veljavnim Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Pri pripravi osnutka akta se upoštevajo prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere, OPN ter drugi veljavni predpisi, morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora. Pri izdelavi OPPN se uporabi morebitna obstoječa dokumentacija, izdelajo se vse potrebne strokovne podlage, na katerih bodo temeljile uporabljene rešitve.
5. člen 
(postopek in roki priprave OPPN) 
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava
– priprava stališč do podanih pripomb
– I. obravnava na seji mestnega sveta
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji mestnega sveta
– objava odloka v Uradnem list Republike Slovenije.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje, Sektor za območje Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v skladu z 61. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potrebna), zagotovi naročnik in investitor GPI PETER BICO s.p., Melinci 130, 9231 Beltinci. V ta namen naročnik sklene pogodbo z načrtovalcem OPPN, ki mora izpolnjevati predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0008/2016-11(740)
Murska Sobota, dne 4. januarja 2017
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost