Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Št. 5440-105/2016/4 Ob-1034/17, Stran 18
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 2016 ter 1. sprememba, 2.1 z dne 29. 7. 2016,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) in 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, z dne 23. 12. 2016 (št. 3032-98/2016/15)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis za izbor operacij 
»Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021« 
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade, specifičnega cilja 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bo v ukrepe spodbujanja zaposlovanja ciljne skupine vključeno strokovno mentorstvo. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v trenutku vključitve v projekt stare do vključno 29 let. Uspešnost in način izvedbe usposabljanja pod mentorstvom v okviru trajanja projekta bosta evidentirana v končnem poročilu mentorja, ki je del razpisne dokumentacije.
Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti vključenih oseb ter dvig ključnih kompetenc, s čimer se povečujejo njihove zaposlitvene možnosti. Prijavitelji (upravičenci) so lahko javni zavodi s področja kulture. Oseba, vključena v delovni proces institucije, bo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljala naloge in pridobivala znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas, glede na potrebe upravičenca.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočanje pridobivanja kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture v Sloveniji z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile;
– spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kulture in
– povečanje deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pomen pojmov:
Upravičenci so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji. Med drugim so to prijavitelji, ki so v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda organizirani na način, da zaposlujejo kadre v umetniških ansamblih, in javni zavodi, ki v skladu s Sklepom o ustanovitvi izvajajo javno službo predstavljanja, produkcije, koprodukcije, organizacije in posredovanja kulturno-umetniškega programa na več področjih umetniške dejavnosti.
Ciljna skupina v tem javnem razpisu in v zadevnih operacijah so brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let.
Brezposelna oseba je oseba, ki v trenutku vključitve v projekt nima sklenjene pogodbe z drugim delodajalcem.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne razpisne pogoje:
1. da so javni zavodi, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji (obvezno dokazilo: fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta, iz katerega je razvidno področje);
2. da so v primeru, da so bili izvajalci pogodbena stranka ministrstva v letih 2014, 2015 in 2016, izpolnili vse svoje obveznosti do ministrstva;
3. da niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
4. imajo do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za kulturo bo navedeni pogoj preverjalo glede na stanje na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge);
5. da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni ali ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU);
6. da prijavljajo projekt, ki se lahko začne izvajati od datuma izdaje sklepa ministrstva o izboru upravičenca in se zaključi najpozneje 31. 10. 2021;
7. da zaposlijo osebo iz ciljne skupine na primerno delovno mesto, skladno z namenom tega javnega razpisa;
8. da prijavljajo projekt zaposlitve oseb iz ciljne skupine tega razpisa najmanj za obdobje petih let in da prosijo za najmanj pet zaposlitev, ki morajo biti v časovnem obdobju enakomerno porazdeljene;
9. da ne prijavljajo zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih šestih mesecih zaposlena pri prijavitelju;
10. da zagotovijo ustrezne vsebine praktičnega usposabljanja in strokovno mentorstvo.
Trajanje zaposlitve: Zaposlitev posamezne osebe iz ciljne skupine mora trajati najmanj 1 leto za polni delovni čas. Prijavitelj mora prijaviti najmanj 5 zaposlitev oseb iz ciljne skupine. Zaposlitve morajo biti sklenjene v obdobju od datuma izdaje sklepa ministrstva o izboru upravičenca do najpozneje 1. 11. 2020.
Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo fotokopije ustanovnega akta ali drugega ustreznega pravnega akta ter prijavnega obrazca v vlogi (originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja).
Ministrstvo bo v nadaljnji postopek ocenjevanja po tem javnem razpisu vključilo le pravočasne in popolne prijave, ki so jih vložili upravičenci.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
4.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje projekta.
Projekt predvideva vključitev najmanj petih oseb iz ciljne skupine
DA
NE
izločitveno merilo
Prijavitelj je upravičenec v skladu z določili 3. točke tega razpisa
DA
NE
izločitveno merilo
4.2 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje – ocenjevalni list
Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa na podlagi meril.
Strokovna komisija bo pri posameznem specifičnem merilu za ocenjevanje vloge ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice:
Opis ocene
Prejete točke
nejasno, neskladno, neustrezno, nesprejemljivo 
0
pogojno sprejemljivo, slabo 
1
sprejemljivo 
2
delno ustrezno 
3
ustrezno 
4
povsem ustrezno 
5
Strokovna komisija pri vsakem podmerilu dodeli od 0 do 5 točk. Skupaj je možnih 50 točk.
MERILA
Največje možno 
št. točk:
1.
Usposobljenost prijaviteljev za izvedbo projekta:
10
1.1. Prijavitelj ima reference pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih (prijavni obr., tč. 3). 
5
1.2. Prijavitelj ima ustrezne reference pri izvajanju mentorstva (prijavni obr., tč. 3) 
5
2.
Ustreznost projekta:
20
2.1. Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa (prijavni obr., tč. 2. B). 
5
2.2. Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter primerno vključene v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti (prijavni obr., tč. 2. C). 
5
2.3 Načrtovana poraba stroškov projekta po obdobjih je glede na načrtovane aktivnosti ustrezna, predvideni stroški so v časovnem obdobju enakomerno porazdeljeni (prijavni obr., tč. 5 – priloga). 
5
2.4. Predvideno število novih zaposlitev oseb ciljne skupine v okviru trajanja projekta: 
– do 20 zaposlitev (1 točka) 
– od 21 do 30 zaposlitev (2 točki) 
– od 31 do 40 zaposlitev (3 točke) 
– od 41 do 50 zaposlitev (4 točke) 
– nad 51 zaposlitev (5 točk). 
5
3.
Izvedljivost projekta: 
15
3.1 Delovni program in terminski načrt projekta sta primerno strukturirana in skladna z nameni in cilji razpisa (prijavni obr., tč. 2. E).
5
3.2 Terminski načrt aktivnosti je ustrezen in izvedljiv (prijavni obr., tč. 2. E).
5
3.3 Predlagane aktivnosti, vključno z izvajanjem mentorstva, so smotrne, kvalitetno opredeljene, usklajene, uravnotežene in ustrezno razdelane. (prijavni obr., tč. 2. B, 2. C, 2. D, 2. E).
5
4.
Trajnost predvidenih rezultatov: 
5
4.1 Učinki operacije so kratkoročno in dolgoročno relevantni za pripadnike ciljne skupine. Izkazan je namen integracije na trg dela ter navedba pričakovanih rezultatov – delež mladih starih 15–29 let zaposlenih ob izhodu (ciljna vrednost: KRVS 72 %, KRZS 75 %) (prijavni obr., tč. 2. D).
5
SKUPAJ TOČK:
50
5. Izbor in ocenjevanje vlog
Prijave, ki bodo pravočasne in popolne, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število doseženih točk je 50. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 41 točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine doseženih točk ter okvira sredstev, ki so namenjena operacijam. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja.
Regionalna razsežnost
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).
60 % sredstev razpisa je namenjenih sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRVS, 40 % sredstev razpisa pa sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRZS.
Vključitve se sofinancirajo za osebe iz ciljne skupine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRVS, iz sredstev predvidenih za vzhodno Slovenijo, in za osebe, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRZS, iz sredstev predvidenih za zahodno Slovenijo. Delitev je dostopna na strani: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/.
Sredstva se dodelijo predvidoma za 130 zaposlitev v letih 2017–2021 (78 iz KRVS in 52 iz KRZS). Sredstva se dodelijo predvidoma za 26 zaposlitev v letu 2017 (15,6 iz KRVS in 10,4 iz KRZS), 26 zaposlitev v letu 2018 (15,6 iz KRVS in 10,4 iz KRZS), 26 zaposlitev v letu 2019 (15,6 iz KRVS in 10,4 iz KRZS), 26 zaposlitev v letu 2020 (15,6 iz KRVS in 10,4 iz KRZS) in 26 zaposlitev v letu 2021 (15,6 iz KRVS in 10,4 iz KRZS).
Prijavitelji iz KRVS lahko zaposlujejo le osebe s stalnim prebivališčem v KRVS, prijavitelji iz KRZS lahko zaposlujejo le osebe s stalnim prebivališčem v KRZS.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Za izvedbo operacije se sredstva dodeljujejo za leta od 2017 do 2021. Okvirna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacij, znaša skupno 2.000.000,00 EUR, od tega 1.600.000,00 EUR (80,00 %) namenska sredstva EU ter 400.000,00 EUR (20,00 %) slovenska udeležba, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:
– za proračunsko leto 2017: 390.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 234.000,00 EUR 
187.200,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 46.800,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 156.000,00 EUR 
124.800,00 EUR s PP 160202-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in 31.200,00 EUR s PP 160203-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 390.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 234.000,00 EUR 
187.200,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 46.800,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 156.000,00 EUR 
124.800,00 EUR s PP 160202-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in 31.200,00 EUR s PP 160203-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 390.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 234.000,00 EUR 
187.200,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 46.800,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 156.000,00 EUR 
124.800,00 EUR s PP 160202-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in 31.200,00 EUR s PP 160203-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020*: 415.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 249.000,00 EUR 
199.200,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 49.800,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 166.000,00 EUR 
132.800,00 EUR s PP 160202-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in 33.200,00 EUR s PP 160203-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021*: 415.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 249.000,00 EUR 
199.200,00 EUR s PP 160200-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in 49.800,00 EUR s PP 160201-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 166.000,00 EUR 
132.800,00 EUR s PP 160202-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in 33.200,00 EUR s PP 160203-PN 8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
*Za proračunska leta 2019, 2020 in 2021 se bodo sredstva v višini okvirno 390.000 za leto 2019 in v višini okvirno 415.000,00 EUR letno za leti 2020 in 2021 zagotovila v postopku priprave predlogov proračunov za naslednja leta.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis,
– Prijavni obrazec z izjavami,
– Finančni načrt operacije,
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Obrazec končno poročilo mentorja in
– Obrazec z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021«.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje obrazce in dokazila:
– popolno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec,
– popolno izpolnjen, podpisan in žigosan finančni načrt in
– fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale in plačane od datuma izdaje sklepa ministrstva o izboru upravičenca do 31. 10. 2021. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od datuma izdaje sklepa ministrstva o izboru upravičenca do 31. 12. 2021.
9. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so spodbude za zaposlitev brezposelnih mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, skladno z opredelitvijo v 3. točki tega razpisa, in sicer v že obstoječe (izvajajoče se) organizacijske oblike in načine izvajanja programa ali v novoustanovljene segmente, ki ne odstopajo od obstoječe dejavnosti zavoda.
Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so stroški, povezani z zaposlovanjem, in sicer:
Standardni strošek upravičenca na enoto je določen na podlagi sprejete Metodologije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije št.: 5440-105/2016/7 z dne 22. 12. 2016 in znaša 1.250,00 EUR za enomesečno zaposlitev osebe iz ciljne skupine. Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški zaposlitve ene osebe največ v višini 15.000,00 EUR.
V okviru standardnega stroška na enoto upravičenec krije strošek plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz), druge prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust) ter stroške, povezane s sodelovanjem mentorja. Preostale stroške do polne plače krije upravičenec. V okviru izvajanja operacije upravičenec lahko posamezno osebo zaposli le enkrat.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov
Ob oddaji zahtevka za izplačilo:
– pogodba o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta (ob prvem zahtevku);
– zaposlitveni načrt – delovni in terminski načrt projekta, del prijavnega obrazca (ob prvem zahtevku);
– ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku) in
– delno poročilo o izvajanju zaposlitvenega načrta za najmanj tri mesece (Razvidno mora biti obdobje, na katerega se poročilo nanaša, ter sledenje aktivnostim, navedenim v zaposlitvenem načrtu. Upravičenec oddaja vsebinsko poročilo v enem obrazcu, ki ga ob vsakem zahtevku izpolnjuje kumulativno.).
Ob zaključku projekta, najpozneje 13 mesecev po začetku zaposlitve, mora upravičenec podati končno poročilo, ki mora vsebovati:
– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitvenega načrta (kumulativno izpolnjen obrazec, ki ga upravičenec izpolnjuje ob oddaji zahtevkov za izplačilo) in
– končno poročilo mentorja.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinanciranje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Izbrani prijavitelj mora 30 dni po zaključku pogodbene obveznosti poročati o statusu vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve in s tem o doseganju kazalnika pričakovanega rezultata – delež mladih starih 15–29 let, zaposlenih ob izhodu. Ciljna vrednost kazalnikov rezultata na območju KRVS je 72 %, na območju KRZS pa 75 %.
Datum začetka upravičenih stroškov se šteje od datuma izdaje sklepa ministrstva o izboru upravičenca. Zadnja pogodba o zaposlitvi med upravičencem in zaposlenim mora biti sklenjena najkasneje do datuma 1. 11. 2020.
Sredstva bodo upravičencem izplačana najpozneje 30. dan od prejetega popolnega zahtevka za izplačilo, ki mora biti podan najpozneje do 30. 11. v tekočem letu. V primeru nedoseganja zaposlitev za celotno obdobje je potrebno vračilo razlike izplačanih sredstev v proračun, skupaj z zamudnimi obrestmi.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Predplačila, največ v višini 3.750,00 EUR na posamezno zaposlitev, se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni.
Predplačilo za posamezno spodbudo za zaposlitev lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi.
10. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo
Upravičenec bo moral pri obveščanju in komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 2. 2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebno dostavljene v vložišče ministrstva ali poslane priporočeno po pošti.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
18. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 15. 2. 2017 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (sejna soba 329) in bo javno. V primeru večjega števila vlog lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
19. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
20. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov primoz.kristan@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma relativnega deleža izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost