Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

94. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-37 in del ŠM-36, stran 390.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-37 in del ŠM-36 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave izdelave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM-37 in del ŠM-36.
Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 22/08).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji sta enoti urejanja prostora opredeljeni kot IG – območje za gospodarske cone, O – območje okoljske infrastrukture, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti ter s strani pobudnika je podana zahteva po izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Po stečaju Mesarije Litija so nekdanji proizvodnji objekti končali v privatnem lastništvu. Območje se tako transformira v območje za podjetniško in obrtno delovanje, zato je potrebno izdelati takšne komunalne, prometne in požarno varstvene zahteve, da bo služilo delovanju gospodarskim dejavnikom.
Stavbe se nadgrajujejo za potrebe delovanja posameznih podjetnikov, ter se jim spreminja namembnost iz klavnice v prostore za obrtno poslovne prostore.
3. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
Vezano na predpis o izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela besedilni in grafični del OPPN z vsemi pripadajočimi se prilogami.
4. člen 
(postopek in roki priprave OPPN) 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
1. Izdelava Pogodbe
december 2016
2. Podpis Pogodbe 
december 2016
3. Izdelava Sklepa o pričetku postopka (občina)
december 2016
4. Objava Sklepa v Uradnem listu RS (občina)
december 2016
5. Izdelava Osnutka OPPN (izdelovalec)
januar 2017
6. Pregled osnutka OPPN (občina)
januar 2017
7. Vloga za pridobitev smernic (občina)
februar 2017
8. Skupaj z vlogo za pridobitev smernic se zaprosi tudi za pridobitev odločbe CPVO (občina)
februar 2017
9. Pregled in analiza smernic (izdelovalec)
marec 2017
10. Usklajevanje z NUP-i (izdelovalec/občina)
marec 2017
11. Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (izdelovalec)
marec 2017
12. 1. branje na občinskem svetu občine (občina/izdelovalec)
april 2017
13. Objava sklepa o javni razgrnitvi OPPN (občina)
april 2017
14. Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN (občina/izdelovalec)
maj 2017
15. Izdelava stališč do pripomb (izdelovalec/občina)
junij 2017
16. Objava stališč na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (občina)
junij 2017
17. Izdelava predloga OPPN (izdelovalec)
junij 2017
18. Vloga za pridobitev mnenj na predlog OPPN (občina)
julij 2017
19. Usklajevanje z NUP-i (izdelovalec)
avgust 2017
20. 2. branje na občinskem svetu (občina/izdelovalec)
oktober 2017
21. Objava Odloka o OPPN v Uradnem listu RS (občina)
oktober 2017
22. Izdelava končnega gradiva (izdelovalec)
oktober 2017
23. Predaja gradiva Upravni enoti (občina)
november 2017
Opomba: v kolikor je izdana Odločba, da je za predmetno območje podana zahteva po celoviti presoji vplivov na okolje, se roki ustrezno prilagodijo, glede na predpis o varstvu okolja. Roke se objavi le na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Prav tako se roki spremenijo glede na določila Statuta Občine Šmartno pri Litiji glede sklicevanja sej občinskega sveta, ter v kolikor nosilci urejanja prostora zahtevajo dopolnitev na vložena gradiva.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
1. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
2. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove slovenije – Večna pot 2, 1000 Ljubljana
3. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
4. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
5. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)
7. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
10. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
11. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 1270 Litija
13. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmartno pri Litiji
14. Za področje elektronskih komunikacij:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo, pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN-ja z zagotovi pobudnik izdelave OPPN-ja.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2016-2
Šmartno pri Litiji, dne 3. januarja 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.
 

AAA Zlata odličnost