Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

55. Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017, stran 262.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) in prvega odstavka 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. decembra 2016 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017 
1. člen 
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se ne glede na določbe 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2 od 1. januarja 2017 uskladijo tako, da se povečajo za 1,15 %.
2. člen 
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki se uskladijo po tem sklepu, štejejo:
– pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
– prejemki na podlagi invalidnosti,
– vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
– pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79, 1/82 in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 239,79 eurov, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 479,59 eurov,
– dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
– pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
– pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 28/09 in 61/10 – ZSVarPre),
– akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91-I) in
– deli pokojnine, priznani po Zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16).
3. člen 
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen 
V višini, določeni v 1. členu tega sklepa, se uskladijo zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec december 2016 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2017.
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec januar 2017.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2016/19-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2017-2611-0005
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Milan Utroša l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost