Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Ob-1013/17, Stran 39
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 s spremembami) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 
I. V letu 2017 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
Predmet tega razpisa niso odhodki za plače prijaviteljev, odhodki za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, ki isti program prijavijo na druge razpise mestne občine in so jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena, programi, ki so financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 20.000,00 EUR, in sicer do 11.000,00 EUR za programe iz sklopa B, do 3.000,00 EUR za program iz sklopa C in do 6.000,00 EUR za programa iz sklopa D.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov na področju zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov),
– program se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako “Javni razpis Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na razpis je do petka, 3. 2. 2017, do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 3. 2. 2017 do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za izbor programov: vsebina predloženega programa (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa (do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa (do 40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250. Končno število točk za posamezen program je vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa. Program se sofinancira le v primeru, da doseže vsaj 70 % možnih točk (najmanj 175 točk od možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. V kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od 250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokumentaciji.
V letu 2017 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-160 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost