Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

83. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o., stran 354.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/134), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11, 37/15), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je občinski svet na 15. redni seji dne 19. 12. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi daje soglasje k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o., ki izhaja iz Elaborata CEROZ d.o.o. z datumom oktober 2016, in sicer:
– Cena javne infrastrukture obdelave MKO
0,0164 EUR/kg
– Cena storitve obdelave MKO
0,0412 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja MKO
0,0375 EUR/kg
– Cena storitve odlaganja MKO
0,0420 EUR/kg
V cenah ni upoštevan 9,5 % DDV.
II. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi daje soglasje k oblikovanju cene obdelave biološko razgradljivih odpadkov v CEROZ d.o.o., ki izhaja iz Elaborata CEROZ d.o.o., z datumom oktober 2016, in sicer.
– Cena javne strukture obdelave bioloških odpadkov
0,0225 EUR/kg
– Cena storitve obdelave bioloških odpadkov
0,0275 EUR/kg
V cenah ni upoštevan 9,5 % DDV.
III. 
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov in cene izvajanja obdelave biološko razgradljivih odpadkov v CEROZ d.o.o., se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in veljajo od 1. 1. 2017.
IV. 
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Št. 354-99/2016
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost