Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

40. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
41. Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
42. Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

MINISTRSTVA

2. Pravilnik o pomorski opremi
3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
4. Odločba o soglasju k Dodatku št. 2 (2) k Aktu o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA ROBIN HUD
5. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Iskrica za pomoč otrokom«
6. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
8. Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta

OBČINE

Braslovče

9. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del)

Celje

10. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Otok

Cerknica

11. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica

Dol pri Ljubljani

13. Odlok o prenehanju javnega zavoda Dom starejših Dolsko

Grosuplje

14. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib

Ivančna Gorica

15. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018

Komen

16. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
17. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen
18. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen
19. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen
20. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen

Kranj

21. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj
23. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Krško

24. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018

Kuzma

25. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2016
26. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2017

Ljubljana

27. Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Murska Sobota

28. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)
29. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)

Rečica ob Savinji

30. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji
31. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 353, k.o. Poljane (922)

Sevnica

32. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica

Slovenj Gradec

33. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC8)
34. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
35. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
36. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)

Šmarješke Toplice

37. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice

Žužemberk

38. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018
39. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek

POPRAVKI

43. Popravek Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
44. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško
45. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti