Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3925. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
3926. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E)
3927. Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (ZdZPZD)
3928. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F)

MINISTRSTVA

3929. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
3930. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih ter številu zaposlenih v javnem sektorju

BANKA SLOVENIJE

3931. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3932. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
3933. Pravila za delovanje centra za podpore
3934. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran
3935. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
3936. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Ribnica v Občini Ribnica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3937. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Beltinci

3938. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci

Celje

3939. Sklep o začetku priprave Spremembe in dopolnitve Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija

Dol pri Ljubljani

3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2017

Ilirska Bistrica

3941. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Kozje

3942. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
3943. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje

Križevci

3944. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2017

Ljubljana

3945. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Razkrižje

3946. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016
3947. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2017

Rogaška Slatina

3948. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
3949. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane

Sežana

3950. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3951. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škocjan

3952. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2017

Turnišče

3953. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2017

Žužemberk

3954. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017
3955. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKMIDO)

Vlada Republike Slovenije

71. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

72. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije
73. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti