Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3310-79/2016/8 Ob-3706/16, Stran 2885
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/2135 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 338 z dne 13. 12. 2016, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 255 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja (UL L št. 273 z dne 8. 10. 2016, str. 31);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa št. C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja
1. javni razpis za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Shema državne pomoči:
Shema de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, številka priglasitve: M001-5022851-2016
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 800.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU in
– 200.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.
Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure.
Cilji podukrepa:
Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
2. Predmet podpore
V skladu s 33. členom Uredbe CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
3. Upravičenec
3.1 V skladu s prvim odstavkom 34. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS.
3.2 V skladu z drugim odstavkom 34. člena Uredbe CLLD pripravi LAS v sodelovanju z drugimi LAS v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav operacijo sodelovanja LAS.
3.3 V skladu z drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD morajo biti partnerji iz drugega odstavka 34. člena Uredbe CLLD, s katerimi sodelujejo LAS, v skladu z drugim odstavkom 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
3.4 V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe CLLD vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja transakcijski račun LAS in opravlja vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem.
4. Pogoji za upravičenost
4.1 V skladu s prvim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD mora biti operacija skladna s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 in mora prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v strategiji lokalnega razvoja (v nadaljevabju SLR).
4.2 V skladu z drugim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD morajo biti cilji operacije merljivi z jasnimi učinki in rezultati.
4.3 V skladu s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD se operacija ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti zadevnega sklada.
4.4 V skladu s četrtim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD so upravičeni stroški posamezne operacije tisti, ki še niso bili financirani z drugimi javnimi sredstvi.
4.5 V skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD se operacija izvede na območju sodelujočih partnerjev, v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013/EU.
4.6 V skladu s šestim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD mora biti med partnerji v operaciji sodelovanja sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v operaciji sodelovanja.
4.7 Kadar operacija vključuje naložbo, mora LAS v skladu s sedmim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD v vlogi določiti pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe. LAS z lastnikom naložbe sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.
4.8 V skladu z osmim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD mora biti iz opisa operacije v vlogi razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. Iz finančne konstrukcije morajo biti razvidni vsi izvajalci operacije.
4.9 V skladu z devetim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD morajo biti v vlogi opredeljeni rezultati operacije in koristi za območje.
4.10 V skladu z desetim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD morajo biti ob oddaji vloge za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja.
4.11 V skladu z enajstim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD mora LAS izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP.
4.12 V skladu z dvanajstim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD mora LAS razširjati informacije o rezultatih in dosežkih operacije in z njimi seznaniti prebivalce območja LAS.
4.13 V skladu s trinajstim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD mora biti operacija izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP odobreno vsebino ter področno zakonodajo.
4.14 V skladu s štirinajstim odstavkom 36. člena Uredbe CLLD nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore.
4.15 Če je predmet podpore v okviru podukrepa iz tega javnega razpisa operacija, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa, mora biti skladno s prvim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD v vlogi za odobritev operacije utemeljena dodana vrednost posamezne operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.
5. Upravičeni stroški
5.1 V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD so upravičene naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.
5.2 V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD so upravičeni le stroški, povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, z izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja.
5.3 V skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD se stroški priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
5.4 V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD se pri upravičenosti stroškov upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU.
5.5 V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD so stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
5.6 V skladu s šestim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev iz prejšnje točke predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.7 V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.8 V skladu z osmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
5.9 Pri upravičenih stroških iz tega poglavja je v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD treba upoštevati omejitve iz 45. člena Uredbe 1305/2013/EU v primeru naložbenih operacij in 60. ter 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
5.10 V skladu z drugim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
5.11 V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz točke 5.5 tega poglavja 1. januar 2014.
5.12 V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije uporablja predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije je v Prilogi 1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
5.13 V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:
– gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti je v Prilogi 2 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
5.14 V skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se upravičeni stroški priznajo do zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni v predpisih iz točke 5.12 tega poglavja in prejšnje točke. Za stroške, ki so navedeni v predpisih iz točke 5.12 tega poglavja in prejšnje točke, mora upravičenec vlogi priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v predpisih iz točke 5.12 tega poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz predpisa iz točke 5.12 tega poglavja in prejšnje točke. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz točke 5.12 tega poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz vlogi priložene ponudbe.
5.15 Če stroški niso določeni v predpisih iz točk 5.12 in 5.13 tega poglavja, mora upravičenec v skladu s petim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
5.16 Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost projekta nerealni oziroma previsoki, lahko v skladu s sedmim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD dodatno preveri vrednosti operacije ter skladno z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1 V skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe CLLD merila za izbor operacij iz naslova podukrepa temeljijo na naslednjih načelih:
– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
6.2 V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe CLLD je minimalni prag za potrditev operacije sodelovanja LAS 60 točk od 100 možnih točk.
6.3 V skladu s prvim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, oceni na podlagi meril, določenih v 63. členu Uredbe CLLD, podrobneje opredeljenih v javnem razpisu, in sicer:
Merila
Max. 
št. točk
A.
PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
5
B.
PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
10
B1
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
5
B2
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
5
C.
OKOLJSKA TRAJNOST
5
D. 
SOCIALNA VZDRŽNOST
5
D1
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
5
E.
VKLJUČENOST PARTNERJEV
45
E.1
Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
20
E.2
Raznolikost partnerstva
15
E.3
Finančna porazdelitev stroškov
10
F.
VPLIV NA OBMOČJE LAS
30
F.1
Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
15
F.2
Prenos dobrih praks
15
Skupaj točk:
100
6.4 Točkovnik:
Število točk:
Max. 
št. točk
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
Navodilo: Upošteva se prispevek operacije k doseganju ciljev, opredeljenih v 9. poglavju SLR: Opis SLR in njenih ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov.
5
Operacija prispeva k doseganju vsaj treh ciljev, opredeljenih v SLR
5
Operacija prispeva k doseganju dveh ciljev, opredeljenih v SLR
3
Operacija prispeva k doseganju enega cilja, opredeljenega v SLR
1
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
10
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Inovacije lahko vključujejo nove proizvode, nove storitve ali nove načine obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine aktiviranja in uporabe obstoječih virov in sredstev LAS, operacija lahko vključuje nove pristope ali tehnologije.
5
Operacija je inovativna na ravni LAS
5
Operacija ni inovativna na ravni LAS
0
B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija lahko izkazuje neposreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
5
– uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
– učinkovita raba energije (URE),
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred naravnimi nesrečami), ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje kakovosti voda, posodobitev okoljske infrastrukture.
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– ozaveščanje prebivalstva o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
5
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
3
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
0
C. OKOLJSKA TRAJNOST
5
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih oblik investicij:
– investicije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, zemlje ali vode,
– investicije, ki spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine,
– investicije, ki prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov.
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih vsebin:
– ozaveščanje o okoljski trajnosti,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
5
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
3
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
0
D. SOCIALNA VZDRŽNOST
D.1 Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Navodilo: Upošteva se v izvajanje operacije oziroma v cilj operacije vključene ranljive skupine, ki jih LAS opredeli v opisu operacije v prijavnem obrazcu.
5
Operacija vključuje vsaj tri ranljive skupine
5
Operacija vključuje od eno do dve ranljivi skupini 
3
Operacija ne vključuje ranljivih skupin
0
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV
45
E.1 Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
Navodilo: Upošteva se število partnerjev, vključenih v pogodbo o sodelovanju.
20
Pri operaciji sodelujejo štirje ali več partnerjev
20
Pri operaciji sodelujejo trije partnerji
10
Pri operaciji sodelujeta dva partnerja 
0
E.2 Raznolikost partnerstva
Navodilo: Upošteva se raznolikost partnerstva, ki je razvidna iz pogodbe o sodelovanju.
15
Operacija predvideva sodelovanje med območji različnih držav članic
15
Operacija predvideva sodelovanja znotraj države
10
Operacija predvideva sodelovanje z ozemlji v tretjih državah
5
E.3 Finančna porazdelitev stroškov
10
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Navodilo: Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi partnerji v operaciji, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji je sorazmerna
5
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji ni sorazmerna
0
E3.2 Porazdelitev aktivnosti
Navodilo: Upošteva se razmerje med aktivnostmi, ki jih izvajajo posamezni partnerji v operaciji, kar je razvidno iz stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med partnerji je sorazmerna
5
Porazdelitev aktivnosti med partnerji ni sorazmerna
0
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS
30
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
15
Navodilo: Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije v prijavnem obrazcu, in sicer po naslednjih kriterijih:
– vpliv operacije na gospodarsko rast območja LAS,
– pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
– operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
– povezovanje ponudnikov,
– trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Operacija izpolnjuje pet kriterijev
15
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije
10
Operacija izpolnjuje dva kriterija
0
F.2 Prenos dobrih praks
Navodilo: Upošteva se opis operacije v prijavnem obrazcu. Iz opisa operacije mora biti razvidno, ali operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter implementacijo pridobljenih izkušenj in znanja na območju LAS.
15
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo implementacijo na območju LAS
15
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja
10
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre prakse
0
7. Obveznosti upravičenca
7.1 V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila podpore.
7.2 Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi tega javnega razpisa, mora v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe CLLD vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore.
7.3 V skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe CLLD mora LAS zagotoviti vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja programa.
7.4 V skladu s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe CLLD mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP.
7.5 V skladu s 65. členom Uredbe CLLD mora upravičenec, ki prejme podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, dostopnimi na spletni strani Programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja. Obveznost označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila podpore, razen če gre za operacijo, ki vključuje naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov, pri katerih mora biti obrazložitvena tabla postavljena še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014–2020.
8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev: v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
9. Finančne določbe
9.1 V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se podpora dodeli v obliki nepovratne finančne podpore.
9.2 V skladu s petim odstavkom 56. člena Uredbe CLLD znaša stopnja javne podpore za podukrep iz tega javnega razpisa 85 odstotkov upravičenih stroškov.
9.3 V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se pri določitvi stopnje podpore upoštevajo pravila državnih pomoči v skladu s 54. členom Uredbe CLLD.
9.4 V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD je najnižji znesek javne podpore 5.000 eurov.
9.5 V skladu z dvanajstim odstavkom 56. člena Uredbe CLLD je najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo.
9.6 V skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD je posamezni LAS upravičen do sofinanciranja upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.
9.7 V skladu s šestim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se, kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, ta lahko izvaja v dveh fazah, pri čemer posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
9.8 V skladu s prvim odstavkom 54. člena Uredbe CLLD se javna podpora v okviru podukrepa dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
9.9 V skladu s 54.a členom Uredbe CLLD se pomoč de minimis šteje za dodeljeno z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
9.10 V skladu s 54.b členom Uredbe CLLD se javna podpora za podukrep dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. z drugimi pomočmi de minimis se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
9.11 V skladu s 54.c členom Uredbe CLLD mora upravičenec k vlogi na javni razpis predložiti:
– pisne izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu;
– pisne izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisne izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih pomoči de minimis za vsa, z njim povezana podjetja.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1 V skladu s prvim odstavkom 62. člena Uredbe CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z ZKme-1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na javni razpis obravnava ARSKTRP. Vloge se izberejo na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
10.2 V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD vlogo za odobritev operacije sestavljajo prijavni obrazec in priloge, in sicer:
a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo;
b) so s prilogami mišljene:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz točke 4.6 tega javnega razpisa,
– priloga 3: Pogodba iz točke 4.7 tega javnega razpisa, če operacija vključuje naložbo,
– priloga 4: Pogodba med LAS in izvajalci operacije,
– priloga 5: Pisne izjave glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis,
– priloga 6: Dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– priloga 7: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pristojnih organov),
– priloga 8: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 9: Dokazila o predračunski vrednosti operacije,
– priloga 10: Podrobnejši opis operacije.
10.3 V skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD se LAS pred elektronskim izpolnjevanjem prijavnega obrazca iz prejšnje točke pod a) prijavi pri ARSKTRP.
10.4 V skladu s četrtim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD za elektronsko izpolnjevanje vloge iz točke 10.1 tega poglavja ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. LAS izvede elektronski vnos prijavnega obrazca iz prejšnje točke pod a) v informacijski sistem ARSKTRP.
10.5 V skladu s petim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD se za vlogo šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi drugimi sestavnimi deli vloge.
10.6 V skladu s šestim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD LAS vlogo vloži na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, najkasneje do 31. 3. 2017 do 24. ure. Za čas oddaje vloge se šteje čas oddaje vloge v fizični obliki.
10.7 V skladu s sedmim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD morata biti na ovojnici razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi 3 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
11. Obravnava vlog
11.1 Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. LAS mora dopolniti vlogo v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge v skladu s pozivom za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. Vloga je popolna, ko vsebuje ustrezne priloge iz točke 10.2 tega javnega razpisa glede na vrsto operacije.
11.2 Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti pojasnitev v roku in na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Za datum in čas njene oddaje se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
11.3 V skladu z 62.b členom Uredbe CLLD se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, oceni na podlagi meril iz točke 6.3 tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 60 točk od 100 možnih točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga, se zavrnejo.
11.4 Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis, v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD, odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril za izbor vlog:
– vključenost partnerjev,
– vpliv na območje LAS,
– prispevek k doseganju ciljev SLR.
11.5 V skladu s tretjim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
11.6 V skladu s četrtim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tretjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
11.7 V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU se zavrne vloga na javni razpis, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.
12. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
12.1 V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se nepovratna javna podpora upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
12.2 V skladu s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo za operacije iz podukrepa določi v odločbi ARSKTRP o odobritvi operacije.
12.3 V skladu s šestim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se LAS pred elektronskim vnosom zahtevka v informacijski sistem ARSKTRP prijavi pri ARSKTRP in nato izvede elektronski vnos. Za zahtevek se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi drugimi sestavnimi deli zahtevka. Zahtevek v fizični obliki LAS vloži na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Na ovojnici morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP.
12.4 V skladu z devetim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD ter v skladu s Prilogo 8 Uredbe CLLD zahtevek za izplačilo vsebuje naslednje sestavine:
– osnovne podatke o upravičencih,
– podatke o doseženih ciljih operacije,
– kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
– dokazila o plačilih,
– poročilo o opravljenem delu,
– fotografije stanja na terenu pred in med gradnjo ter po zaključku gradnje,
– kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
– pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
– projekt izvedenih del,
– v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
– v primeru postopka javnega naročanja, vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu,
– pri uveljavljanju prispevka v naravi, dokazila o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih in urnih postavkah, katerih višino mora upravičenec utemeljiti.
12.5 V skladu z osmim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo operacija, na katero se zahtevek za izplačilo nanaša, oziroma posamezna aktivnost zaključena. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja.
12.6 V skladu z enajstim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se javna podpora izplača na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli v skladu s 53. členom Uredbe CLLD.
12.7 V skladu z dvanajstim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se javna podpora izplača na transakcijski račun upravičenca.
13. Omejitev podpore
13.1 V skladu s prvim odstavkom 47. člena Uredbe CLLD se javna podpora ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
13.2 V skladu z drugim odstavkom 47. člena Uredbe CLLD se, če je upravičenec po tej uredbi občina, ki je partnerica LAS, lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
14.1 V skladu s prvim odstavkom 53. člena Uredbe CLLD se kontrole izvajajo v skladu z Uredbo 640/2014/EU in Uredbo 809/2014/EU.
14.2 V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe CLLD kontrolo na kraju samem izvaja ARSKTRP.
14.3 V skladu s tretjim odstavkom 53. člena Uredbe CLLD lahko kontrolo na kraju samem opravlja tudi MKGP.
14.4 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU ter 57. členom ZKme-1.
14.5 Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije iz točke 4.11 tega javnega razpisa ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD ni upravičen do sredstev iz naslova podukrepa in se ga izključi iz podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
14.6 Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, mora v skladu s petim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
14.7 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s točko 7.2 tega javnega razpisa, mora v skladu z dvanajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.8 Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem iz točke 7.4 in jo nepreklicno odkloni, mora v skladu s trinajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.9 Upravičenec, ki v nasprotju s točko 7.5 tega javnega razpisa ne označi sofinancirane operacije ali označbo odstrani, mora v skladu s štirinajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.10 Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo iz točke 10.2 tega javnega razpisa ali zahtevek za izplačilo iz 12. poglavja tega javnega razpisa (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v skladu s petnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
14.11 Kadar upravičenec operacije ne izvede v skladu z odobreno operacijo in točko 4.13 tega javnega razpisa, se mu v skladu z devetnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD podpora ne izplača.
14.12 Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi iz točke 10.2 tega javnega razpisa, se mu v skladu z dvajsetim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.
14.13 V skladu s 66. členom Uredbe CLLD upravičencu ni treba vrniti že izplačane podpore v primeru višje sile in izrednih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
14.14 Kadar se aktivnost operacije izvede izven območja Republike Slovenije, mora upravičenec za te aktivnosti zagotoviti vsa potrebna dokazila o izvedbi aktivnosti, na podlagi katerih se lahko izvede kontrola.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti