Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3950. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana, stran 13464.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 16. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvod) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sežana (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelan decembra 2016 pod zaporedno številko projekta 501, izdelovalca Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., ki je na vpogled na sedežu občine, ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Sežana.
(2) Program opremljanja določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana: obračunska območja obstoječe in predvidene komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe in predvidene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe,
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka,
III. Izračun komunalnega prispevka,
IV. Podrobnejša merila,
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka,
VI. Oprostitve in olajšave,
VII. Prehodne in končne določbe.
3. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so obstoječi in predvideni objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim aktom in se na novo priključujejo na komunalno opremo, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka, oziroma se jim povečuje neto tlorisna površina ali spreminja namembnost.
4. člen 
(pojmi) 
(1) Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
parcela
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.,
NTP
neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000,
Aparcela
površina parcele,
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta,
Kdejavnost
faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
Cpi
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cti
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cpi1
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cti1
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
I
faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka,
S
skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
OS
obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
KPi
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
KP
celotni izračunani komunalni prispevek.
(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov, prostorskega načrtovanja, komunalnega prispevka in opremljanja stavbnih zemljišč.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih kartah:
– obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje javnih površin je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah v merilu 1:5000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
(4) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v kartografskem delu programa opremljanja iz prvega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, na katero se lahko priključijo.
6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
S [€]
OS [€]
prometno omrežje
CES 1 – lokalne ceste
26.294.935
10.780.923
CES 2 – ostala naselja
29.368.861
12.041.233
CES 3 – naselje Sežana
19.651.082
8.056.944
kanalizacijsko omrežje
KAN 1 – glavno omrežje
3.303.911
1.305.334
KAN 2 – priključno omrežje
6.029.665
2.382.245
vodovodno omrežje
VOD 1 – glavno omrežje
20.456.174
9.614.402
VOD 2 – priključno omrežje
10.688.626
5.023.654
objekti ravnanja z odpadki
KOM – glavno omrežje
1.397.198
370.106
SKUPAJ
117.190.452
49.574.841
7. člen 
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele [Cp] in neto tlorisne površine objekta [Ct] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme upoštevajo določila 5. člena odloka.
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp [€/m2]
Ct [€/m2]
prometno omrežje
CES 1 – lokalne ceste
1,59
6,80
CES 2 – ostala naselja
3,43
14,67
CES 3 – naselje Sežana
5,64
23,42
kanalizacijsko omrežje
KAN 1 – glavno omrežje
0,73
3,06
KAN 2 – priključno omrežje
1,72
7,01
vodovodno omrežje
VOD 1 – glavno omrežje
1,51
6,46
VOD 2 – priključno omrežje
1,05
4,43
objekti ravnanja z odpadki
KOM – glavno omrežje
0,05
0,23
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpi] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpi1
=
Cpi • I
Cti1
=
Cti • I
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka.
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt)
KP = Σ KPi
 
(2) Površina parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka.
(3) Če podatka o površini parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina parcele za odmero komunalnega prispevka pridobi iz akta o določitvi površine parcele ali prostorskega akta ter določb odloka.
(4) Če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz drugega odstavka tega člena, se pridobi iz uradnih evidenc ter določb odloka.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka po in pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega objekta se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka novega in odstranjenega objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom za novi in odstranjeni objekt. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(3) Če se enostavni ali nezahtevni objekt gradi na parceli, za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, ki se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi tega odloka in bo zanj sprejet posebni program opremljanja, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Preostali del komunalnega prispevka za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju, se bo obračunal na podlagi petega odstavka desetega člena tega odloka ob upoštevanju petega in devetega člena tega odloka.
To pomeni:
Cpi skupni = Cpi obstoječi + Cpi investicija
Cti skupni = Cti obstoječi + Cti investicija
kjer je:
Cpi skupni
Cpi, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cti skupni
Cti, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cpi obstoječi
Cpi, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cti obstoječi
Cti, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cpi investicija
Cpi, ki je predmet investicije;
Cti investicija
Cti, ki je predmet investicije.
(5) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno opremo se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice.
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp [€/m2]
Ct [€/m2]
prometno omrežje – obstoječe
CES 1 – lokalne ceste
1,59
6,80
kanalizacijsko omrežje – obstoječe
KAN 1 – glavno omrežje
0,73
3,06
vodovodno omrežje – obstoječe
VOD 1 – glavno omrežje
1,51
6,46
objekti ravnanja z odpadki
KOM – glavno omrežje
0,05
0,23
PODROBNEJŠA MERILA 
11. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele [Dp] in deležem neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
12. člen 
(faktor dejavnosti) 
Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezno vrsto objektov glede na pretežen namen uporabe in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na pretežen namen uporabe objekta znaša:
CC-SI
opis vrste objekta
faktor dejavnosti
STAVBE
1121
dvostanovanjske stavbe
0,80
1122
tri- in večstanovanjske stavbe
1,30
121
gostinske stavbe
1,30
12201
stavbe javne uprave
1,30
12202
stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,30
12203
druge poslovne stavbe
1,30
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,30
1241
postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,30
ostale vrste stavb
0,70
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
2
gradbeni inženirski objekti
0,70
ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– po uradni dolžnosti.
(2) Vlogi za odmero komunalnega prispevka mora zavezanec priložiti tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
15. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(2) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 30 dni po dokončnosti odločbe o odmeri oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila.
(3) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega v skladu s predpisi s področja graditve objektov ni potrebna izdaja gradbenega dovoljenja oziroma plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma nove priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto komunalne opreme, je treba komunalni prispevek plačati pred priključitvijo objekta na posamezno vrsto komunalne opreme. V primeru obročnega odplačevanja je objekt mogoče priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme po plačilu treh zaporednih obrokov.
16. člen 
(obročno odplačilo) 
(1) Obročno odplačevanje se na vlogo zavezanca dovoli:
– kadar višina komunalnega prispevka presega 100.000,00 €;
– kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo in višina komunalnega prispevka presega 500,00 €.
(2) Podrobnejša merila glede pogojev in postopkov odobritve obročnega plačila ter zavarovanja dolga občina predpiše s pravilnikom.
17. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene, na podlagi sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 13. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
18. člen 
(oprostitve) 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture,
– neprofitnih stanovanj,
– stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo – CC-SI: 1263,
– stavb za zdravstveno oskrbo – CC-SI: 1264.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti ter napravami (Uradni list RS, št. 25/97, 38/98, 67/07, 73/07, 121/08).
20. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
21. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2016-5
Sežana, dne 16. decembra 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti