Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Št. 410-23/2016 Ob-3711/16, Stran 2904
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 98/15), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15, 23/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) Občina Hrpelje - Kozina objavlja
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2016 »de minimis«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči.
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2016, ki je na razpolago na proračunski postavki 4102999 / 0420 01 – Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva znaša 19.000,00 EUR, od tega za:
Okvirna višina sredstev v EUR
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013)
1.200
– Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
1.200
Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 €, najvišji pa 1.200,00 € na gospodarstvo.
3. Merila za dodelitev sredstev in obdobje porabe
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2016.
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma naložbe, izvedene v letu 2016.
4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020.
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od datuma prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih).
5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina in do države.
7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sredstev šteje da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 za naslednji dve leti.
4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil cestni prevoz tovora.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
5.B. Pomoči »de minimis«
5. B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prometa;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;
– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za obdobje od 1. 1. 2016 do oddaje vloge;
– oceno razdalj tovornih transportov za ostale mesece;
– do 30. 12. 2016 predložiti še dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo razdalj od oddaje vloge do 30. 12. 2016;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – Ukrep B.3. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2016.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do 31. 12. 2016. Računi za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2016 – de minimis« vložijo prijavitelji na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Kozina, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
Rok za vložitev vlog je do vključno 29. 12. 2016, najkasneje do 9. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Hrpelje - Kozina, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.
8. Pregled in ocenitev vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave.
9. Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina in na Kmetijski svetovalni službi, pisarna Kozina, Istrska 9, 6240 Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si, razpisi. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina; kontaktna oseba je Robert Kastelic (na tel. 05/68-00-150).
Občina Hrpelje - Kozina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti