Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Ob-3729/16, Stran 2929
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spr.), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) in po 5. členu Zakona o fiskalnem pravilu objavljamo
poziv za javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje so nepremičnine:
– stanovanje z oznako 1N-12, v etaži 3, v skupni izmeri 64,97 m2 (ID 2200-1278-12),
– shramba v etaži 1, z oznako S2, v skupni izmeri 4,55 m2 (ID 2200-1278-71) in
– parkirno mesto v etaži 1 z oznako 38, v skupni izmeri 12,5 m2 (ID 2200-1278-142).
Nepremičnine se nahajajo v Trgovsko stanovanjskem objektu v Bohinjski Bistrici na naslovu Trg svobode 1a.
Nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Radovljici, k.o. Bohinjska Bistrica. Stanovanje je vknjiženo v podvložek št. 1231/12, shramba v podvložek št. 1231/71 in parkirni prostor v podvložek 1231/142.
2.2. Na v točki 2.1. navedenih nepremičninah, Občina Bohinj ne bo uveljavljala predkupne pravice.
2.3. Izhodiščna cena: 102.585,00 EUR.
2.4. Izhodiščna cena je dejanska vrednost stanovanja po knjigovodskih listinah.
2.5. Strošek priprave prodajne pogodbe, davek na promet nepremičnin, strošek overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom direktorja izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Arboretum Volčji Potok pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnin, to je 10.258,50 EUR. Varščino morajo ponudniki vplačati na TRR št. SI56 0110 0603 0380 132, odprt pri UJP, sklicna št. 00 0016, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – Trg svobode 1a«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.4.
4.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj Ponudba za nakup nepremičnine Trg svobode 1a«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba mora prispeti v računovodstvo Arboretuma Volčji Potok najkasneje do ponedeljka, 16. 1. 2017, do 14. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah dobijo interesenti v Arboretumu Volčji Potok, pri Karmen Žužek, tel. 051/245-030, elektronska pošta: info@arboretum.si ali karmen.logar@arboretum.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani direktorja imenovana komisija.
6.2. Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 17. 1. 2017, ob 9. uri, v sejni sobi uprave Arboretuma Volčji Potok, Volčji Potok 3, Radomlje. Odpiranje ponudb je javno.
6.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
6.5. Arboretum Volčji Potok si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
7. Razno: Arboretum Volčji Potok si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
Arboretum Volčji Potok
Priloga: Ponudba za odkup nepremičnine na naslovu Trg svobode 1a, Bohinjska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti